Cục hàng không Việt Nam vận động công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng phong trào học tập suốt đời

Minh Vũ
12:40 - 07/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 -2030” đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

xã hội học tập

Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục hàng không Việt Nam nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc chủ động, tích cực xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Ảnh: ITN

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 -2030”. 

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục hàng không Việt Nam về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc chủ động, tích cực học tập và tự học tập nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Cục Hàng không Việt Nam. 

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy các tập thể, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục hàng không Việt Nam học tập và tự học tập suốt đời. 

Nội dung và hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học tập và bình đẳng xã hội về điều kiện học tập, bảo đảm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiêu chí cụ thể, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao đối với từng cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, lãng phí. 

Kế hoạch cũng nêu rõ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua. Định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, qua đó chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và khen thưởng kịp thời các tập thể, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Cùng với đó, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong phát động tổ chức phong trào thi đua; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần học tập và tự học tập suốt đời, ý thức vận động lôi cuốn toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. 

Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, phát triển các nền tảng, tài nguyên giáo dục dùng chung phù hợp trên không gian mạng và hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá kết quả triển khai Phong trào thi đua…

Bình luận của bạn

Bình luận