Video

Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học: Nguyện phụng sự ở mức cao nhất sự nghiệp khuyến học

Video - 19/06/2022

Mục tiêu của Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học là sẽ trở thành cơ quan truyền thoongh chí đa phương tiện, công nghệ hiện đại, nội dung phong phú, hấp dẫn, đi đầu trong lĩnh vực tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công dân học tập..

Thực hiện: Tô Dương - Đắc Quang - Xuân Sơn - Huy Hải

Theo dõi trên