Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030

Thành Văn
10/05/2024 - 15:16
Công dân & Khuyến học trên

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, sự phối hợp giữa bộ Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là vô cùng quan trọng. Chương trình phối hợp với 5 nội dung chính.

Bình luận của bạn

Bình luận