Hội Khuyến học - Hội Cựu chiến binh Hà Nội toạ đàm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời để thành công dân tốt

Thành Văn
14/05/2024 - 14:29
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học Hà Nội và Hội Cựu chiến binh Hà Nội toạ đàm xác định những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể vận dụng vào học tập suốt đời: Xây dựng động cơ học tập đúng đắn; học ở mọi lúc, mọi nơi, học phải đi đôi với hành, thực hiện nguyên tắc học đến đâu luyện tập và thực hành đến đó. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là học không bao giờ cùng.

Bình luận của bạn

Bình luận