Toàn văn Thông tư quy định về sử dụng văn bằng nước ngoài cấp

CDKH
08:59 - 04/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Ngày 02/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.
Toàn văn Thông tư quy định về sử dụng văn bằng nước ngoài cấp- Ảnh 1.

Toàn văn Thông tư quy định về sử dụng văn bằng nước ngoài cấp- Ảnh 2.

Toàn văn Thông tư quy định về sử dụng văn bằng nước ngoài cấp- Ảnh 3.


Toàn văn Thông tư quy định về sử dụng văn bằng nước ngoài cấp- Ảnh 4.


Toàn văn Thông tư quy định về sử dụng văn bằng nước ngoài cấp- Ảnh 5.

1. Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT có những điểm mới so với Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT.

Sửa trình tự thực hiện công nhận văn bằng theo hình thức dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sửa mẫu giấy công nhận theo hướng linh hoạt và phù hợp với thực tế tình trạng hồ sơ công nhận văn bằng.

2. Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT khi có hiệu lực thi hành sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong việc thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Người có nhu cầu công nhận văn bằng và cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng sẽ thực hiện thủ tục này theo hình thức dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người đề nghị công nhận văn bằng có thể tải hồ sơ lên Cổng dịch vụ công trực tuyến mà không cần đến trực tiếp nộp hồ sơ. Quá trình xử lý hồ sơ, trong đó có thời hạn xử lý hồ sơ, sẽ được cập nhật để người đề nghị công nhận văn bằng theo dõi, tránh tình trạng hồ sơ quá hạn mà không có lý do.

Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người đề nghị công nhận văn bằng thực hiện việc thanh toán lệ phí công nhận văn bằng.

Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến. Nếu người đề nghị công nhận văn bằng có nhu cầu, kết quả sẽ được trả qua đường bưu chính hoặc trực tiếp.

Người có văn bằng có thể đánh giá sự hài lòng đối với dịch vụ sau khi sử dụng và góp ý đối với dịch vụ qua thư điện tử.

Thời gian thực hiện thủ tục công nhận văn bằng sẽ được rút ngắn đáng kể.

3. Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2024.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT nhằm thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thực hiện tốt chủ trương về chuyển đổi số và tăng cường áp dụng dịch vụ công trực tuyến (phần mềm, máy chủ, trang thiết bị) đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân, giải quyết kịp thời việc công nhận văn bằng.

Bình luận của bạn

Bình luận