Tiếp tục đấu giá 300 biển số xe ô tô đẹp trong 3 ngày tới

Minh Châu
16:51 - 27/09/2023

300 biển số xe ô tô đẹp sẽ tiếp tục được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá trong các ngày 28, 29 và 30/9/2023.

Căn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá các ngày 28, 29 và 30/9/2023.

Đấu giá 100 biển số xe ô tô đẹp ngày 28/9

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo thời gian tổ chức đấu giá biển số xe ô tô ngày 28/9/2023. Theo đó, thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 25/9/2023.

Tổng số tiền: 40.100.000 đồng/biển số xe ô tô. Trong đó, tiền đặt trước: 40.000.000 đồng; tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

Thời lượng đấu giá: 60 phút/1 biển số xe ô tô.

Địa điểm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến https://vpa.com.vn.

Danh sách đấu giá trực tuyến biển xe ô tô ngày 28/9/2023. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Đấu giá 100 biển số xe ô tô đẹp ngày 29/9

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo thời gian tổ chức đấu giá biển số xe ô tô ngày 29/9/2023. Theo đó, thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 26/9/2023.

Tổng số tiền: 40.100.000 đồng/biển số xe ô tô. Trong đó, tiền đặt trước: 40.000.000 đồng; tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

Thời lượng đấu giá: 60 phút/1 biển số xe ô tô.

Địa điểm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến https://vpa.com.vn.

Danh sách đấu giá trực tuyến biển xe ô tô ngày 29/9/2023. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Đấu giá 100 biển số xe ô tô đẹp ngày 30/9

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo thời gian tổ chức đấu giá biển số xe ô tô ngày 30/9/2023. Theo đó, thời hạn nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16h30 ngày 27/9/2023.

Tổng số tiền: 40.100.000 đồng/biển số xe ô tô. Trong đó, tiền đặt trước: 40.000.000 đồng; tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

Thời lượng đấu giá: 60 phút/1 biển số xe ô tô.

Địa điểm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến https://vpa.com.vn.

Danh sách đấu giá trực tuyến biển xe ô tô ngày 30/9/2023. Ảnh: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 27/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,5 tỷ đồng (biển số 99A-666.99), giá trúng đấu giá thấp nhất là 65 triệu đồng (biển số 99A-668.69), đều ở tỉnh Bắc Ninh.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, người tham gia đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến nếu không trúng đấu giá và không thuộc trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước; được từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và người tham gia đấu giá gửi văn bản từ chối tham gia đấu giá qua thư điện tử: dgbs@vpa.com.vn hoặc gửi chuyển phát trực tiếp về Công ty trước 03 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá...

Ngoài ra, người tham gia đấu giá có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu hợp lệ, chính xác, trung thực để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin.