Thanh tra Trường Cao đẳng Y tế Sơn La: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm

PV
14:08 - 22/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thanh tra tỉnh Sơn La ra quyết định thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 24.465.000 đồng do chi thanh toán phụ cấp khu vực không đúng quy định; yêu cầu trường trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 2023 số tiền 70.266.691 đồng.

Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa tiến hành thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và các tổ chức, cá nhân. Theo đó, tại Kết luận thanh tra số 21/KL-TTr, ngày 3/6/2024 được Thanh tra tỉnh Sơn La công bố cho thấy sự triển khai nhiều công tác tốt từ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, đặc biệt từ Ban lãnh đạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiều ưu điểm, song cũng có một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Theo thông tin từ Báo Thanh tra, trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí, qua thanh tra xác định, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị quy định về việc lập và sử dụng các quỹ chưa quy định cụ thể mức trích lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021của Chính phủ. Việc phân phối kết quả tài chính và quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp còn một số tồn tại, thiếu sót. 

Năm 2022, đơn vị trích lập Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp chưa đúng tỷ lệ quy định, chưa trích lập quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm theo quy định tại Điều 18 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Thanh toán hợp đồng mua men vi sinh, tinh dầu năm 2022 chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính: Hồ sơ thanh toán không có văn bản gửi dự thảo hợp đồng, thương thảo hoàn thiện hợp đồng với đơn vị cung cấp hàng hoá; không đăng tải công khai kết quả chỉ định thầu. 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà hiệu bộ, ký túc xá… có một số khuyết điểm: Công trình bảo dưỡng, sửa chữa Nhà hiệu bộ và công trình Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, ký túc xá và các công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học nghiệm thu, thanh toán chưa đúng khối lượng. 

Trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Năm 2022 đơn vị không công khai mua sắm tài sản công theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

Việc hạch toán, kế toán tài sản công, qua thanh tra xác định có 71 loại tài sản đã hết khấu hao không sử dụng và đã hỏng, không sửa chữa được, đang lưu tại các khoa, phòng nhưng chưa làm thủ tục thanh lý theo quy định. 

Trong việc quyết toán ngân sách và công khai tài chính, đơn vị không thực hiện công khai dự toán ngân sách điều chỉnh giảm, bổ sung năm 2022, 2023 theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; năm 2022 không thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý và 6 tháng theo quy định điểm b, khoản 2 Điều 7 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. 

Thanh tra tỉnh Sơn La xác định trách nhiệm tập thể đối với các tồn tại, hạn chế, thiếu sót thuộc Ban Giám hiệu và Phòng Tài chính - Kế hoạch; trách nhiệm cá nhân thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kế toán trưởng và kế toán viên.
https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/k...

Yêu cầu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra

Xử lý về kinh tế, thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền nghiệm thu, thanh toán chưa đúng tại 2 công trình. 

Yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La rà soát, sửa đổi một số nội dung trong Quy chế Chi tiêu nội bộ theo đúng quy định; rà soát, thống kê tài sản đã hết khấu hao, không còn sử dụng được để thanh lý theo quy định…

Yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra. Trong đó, hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức tiếp thu, thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.


Bình luận của bạn

Bình luận