Quy định mới về tổ chức tín dụng không được cho vay vốn từ 1/9/2023

Quang Minh
09:10 - 30/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 sửa đổi, bổ sung quy định những nhu cầu vốn tín dụng không được cho vay.

Quy định về hoạt động cho vay tín dụng đối với khách hàng

Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 8 những nhu cầu vốn không được cho vay. Nội dung được ban hành giúp ổn định tình hình thị trường vốn và đầu tư, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả cho nền kinh tế.

Không được vay vốn tín dụng để gửi tiền

Cụ thể, thông tư quy định tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn liên quan tới hoạt động đầu tư, mua hàng, vàng, trả nợ, gửi tiết kiệm...

Trong đó, quy định nêu rõ, không được cho vay với các nhu cầu đầu tư kinh doanh, thanh toán chi phí, sử dụng hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, không cho vay đối với các nhu cầu tích trữ vàng miếng, gửi tiền hay trả nợ, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp vay vốn để trả nợ khoản vay nước ngoài dưới hình thức trả nợ trước hạn, khoản vay cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời hạn cho vay và là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Không được vay vốn để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn

Thông tư cũng quy định không cho vay để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Nhu cầu vốn để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay cũng không được cho phép.

Trong trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay và các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó sẽ được xem xét giải ngân.

Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/9/2023

Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 1/9/2023, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đó.

Trường hợp thỏa thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dung, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Bình luận của bạn

Bình luận