Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt thúc đẩy xây dựng xã hội học tập

Đắc Quang
14:08 - 10/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Đây là khẳng định của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trong bài phát biểu hưởng ứng Lễ Phát động phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Trong Lễ Phát động phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030", Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. 

Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt thúc đẩy xây dựng xã hội học tập - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động phong trào thi đua.

Hội Khuyến học Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng, tích cực thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập

Phát biểu hưởng ứng nhiệt liệt tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định Hội sẽ tiếp tục làm nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần hoàn thành tốt những nội dung thi đua do Thủ tướng phát động.

Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt thúc đẩy xây dựng xã hội học tập - Ảnh 2.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan phát biểu hưởng ứng phong trào.

Theo đó, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ để hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030", bao gồm:

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua này trong toàn hệ thống Hội với những nội dung, tiêu chí và giải pháp cụ thể nhằm triển khai các nội dung có liên quan trong phong trào thi đua do Thủ tướng phát động.

Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ hơn về phong trào thi đua trong lĩnh vực khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhằm góp phần làm chuyển biến nhận thức trong cộng đồng, từ đó thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đã ký kết, đặc biệt với Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện tốt các mô hình học tập đã được Chính phủ giao.

Cuộc thi đua do Thủ tướng phát động là dấu ấn quan trọng, là động lực thúc đẩy toàn dân thi đua học tập nhằm nâng cao dân trí, bồi đắp tri thức để phát triển bền vững, đưa đất nước phát triển bằng tri thức và bằng sức sáng tạo của tất cả nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

Thứ tư, tiếp tục duy trì và phát triển các hình thức thi đua, phát triển quỹ khuyến học nhằm khuyến khích người lớn ở mọi lĩnh vực và học sinh các bậc học tích cực học tập, học có kết quả tốt.

Thứ năm, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam từ trẻ đến già nguyện đoàn kết nhất trí, tích cực học tập, học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nhu cầu cuộc sống và quyết tâm thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt thúc đẩy xây dựng xã hội học tập - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ phát động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai phong trào

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo định hướng của Thủ tướng Chính phủ trong lễ phát động này.

Ngành giáo dục và đào tạo bày tỏ quyết tâm cao, niềm tin sâu sắc và niềm tin tưởng chắc chắn rằng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" mà Thủ tướng Chính phủ vừa phát động sẽ tạo khí thế mới thúc đẩy việc học tập của toàn người dân trong bối cảnh, yêu cầu và điều kiện mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" và bằng mọi biện pháp để Đề án này đi vào thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng xã hội học tập

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định sự đúng đắn trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, về xây dựng xã hội học tập, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo từng giai đoạn.

Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt thúc đẩy xây dựng xã hội học tập - Ảnh 4.

Lễ phát động kết nối tới 63 điểm cầu các tỉnh/thành phố.

Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, theo ông Phạm Anh Tuấn, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội xác định cần làm tốt hơn với vai trò đoàn kết, tập hợp các cá nhân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về khuyến học - khuyến tài, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội, các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích to lớn của phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. 

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa nội dung thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động

Tăng cường công tác giám sát vai trò nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ quản lý trong nhà trường và các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng… trong tổ chức thực hiện xây dựng xã hội học tập. 

Kịp thời biểu dương gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp; tuyên dương và nhân rộng các mô hình hay; phong trào hoạt động tốt trong việc thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh việc học tập suốt đời ở địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời

Thay mặt nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng phong trào thi đua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân, toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đối với việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 

Đẩy mạnh việc phối hợp của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm triển khai hiệu quả và từng bước đạt mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của thành phố. 

Ông Dương Anh Đức cũng cho biết sẽ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời.

Tăng cường phối hợp, liên kết giữa các ngành, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa thể thao để tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, hiệu quả gắn với phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, phát triển công nghệ đào tạo mở, từ xa. 

Huy động nhiều nguồn lực để xây dựng xã hội học tập

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An bày tỏ sự phấn khởi và thống nhất cao, hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” với 4 nội dung cụ thể.

Trong đó có việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho công nhân, người lao động được tham gia học tập, bồi dưỡng, hình thành thói quen tự học, tích cực học tập suốt đời, nâng cao trình độ mọi mặt.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội, kỹ năng sống cho công nhân, người lao động; tăng cơ hội có việc làm và thu nhập tốt hơn cho bản thân người lao động.

Thực hiện tốt giải pháp huy động các nguồn lực (ngân sách nhà nước, xã hội hóa), sự đóng góp của tổ chức, cá nhân về công sức, trí tuệ, vật chất… để xây dựng xã hội học tập ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Để phong trào thực sự có chiều sâu, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ Vi Mạnh Hùng cam kết thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong tư duy và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, học suốt đời theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân có cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng xã hội học tập. 

Ông Vi Mạnh Hùng cũng khẳng định sẽ việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời.

Đồng thời chú trọng hoạt động học tập suốt đời cho người lớn với nhiều nội dung, hình thức phong phú; động viên các tầng lớp nhân dân tự học, học thường xuyên, học suốt đời nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình gắn với phát triển kinh tế, xã hội cộng đồng.

Lễ phát động phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức vào ngày 10/6.

Chương trình diễn ra trực tiếp tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh/thành phố trong cả nước.