Đắc Quang

Hiểu về khuyến học, khuyến tài trong kỷ nguyên số

Khuyến học, khuyến tài là một trong những hoạt động được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhằm hướng tới mục tiêu “xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”.