Gợi ý đáp án đề thi môn Địa lí kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Nhóm Phóng viên
12:37 - 28/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Năm 2024, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học xã hội chiếm trên 60% tổng số thí sinh dự thi. Sau bài thi tổ hợp, chiều ngày 28/7, các thí sinh sẽ làm bài thi môn cuối cùng - môn Ngoại ngữ. Dưới đây là gợi ý đáp án môn Địa lí kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Gợi ý đáp án môn Địa lí năm 2024 do Tuyensinh247 thực hiện:

Đáp án môn Địa lí mã đề 301

41.D

42.C

43.D

44.D

45.D

46.B

47.B

48.A

49.C

50.D

51.D

52.B

53.C

54.A

55.A

56.D

57.B

58.A

59.D

60.B

61.D

62.C

63.A

64.C

65.C

66.B

67.C

68.B

69.C

70.A

71.A

72.A

73.C

74.A

75.D

76.B

77.B

78.A

79.D

80.A

Đáp án môn Địa lí mã đề 302

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.A

47.A

48.B

49.C

50.D

51.D

52.A

53.C

54.C

55.B

56.B

57.B

58.D

59.C

60.B

61.B

62.C

63.A

64.C

65.A

66.D

67.D

68.B

69.C

70.A

71.B

72.A

73.D

74.D

75.B

76.B

77.D

78.D

79.A

80.A

 Đáp án môn Địa lí mã đề 303

41.C

42.D

43.A

44.C

45.C

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C

51.A

52.B

53.C

54.A

55.C

56.B

57.D

58.C

59.C

60.B

61.C

62.D

63.B

64.D

65.D

66.B

67.B

68.A

69.D

70.A

71.A

72.D

73.B

74.A

75.D

76.D

77.B

78.B

79.A

80.A

 Đáp án môn Địa lí mã đề 304

41.C

42.D

43.D

44.D

45.B

46.B

47.A

48.B

49.D

50.C

51.C

52.A

53.A

54.B

55.C

56.A

57.D

58.B

59.D

60.B

61.C

62.C

63.D

64.B

65.D

66.C

67.D

68.C

69.C

70.D

71.C

72.C

73.B

74.B

75.D

76.D

77.C

78.B

79.C

80.B

 Đáp án môn Địa lí mã đề 305 

41.B

42.D

43.A

44.C

45.C

46.C

47.A

48.A

49.B

50.A

51.A

52.D

53.B

54.D

55.C

56.C

57.D

58.A

59.B

60.B

61.D

62.B

63.A

64.C

65.D

66.D

67.B

68.C

69.D

70.A

71.B

72.C

73.C

74.D

75.D

76.C

77.A

78.D

79.A

80.B

 Đáp án môn Địa lí mã đề 306

41.D

42.A

43.A

44.D

45.D

46.B

47.A

48.B

49.D

50.A

51.C

52.A

53.B

54.B

55.A

56.A

57.B

58.B

59.D

60.C

61.C

62.D

63.B

64.A

65.C

66.A

67.D

68.B

69.D

70.C

71.C

72.A

73.C

74.C

75.C

76.D

77.D

78.B

79.C

80.C

 Đáp án môn Địa lí mã đề 307

41.B

42.A

43.A

44.C

45.A

46.B

47.C

48.A

49.D

50.D

51.A

52.B

53.A

54.B

55.C

56.D

57.C

58.D

59.B

60.D

61.D

62.C

63.A

64.C

65.D

66.D

67.B

68.D

69.D

70.D

71.C

72.B

73.B

74.B

75.A

76.A

77.A

78.C

79.B

80.C

Đáp án môn Địa lí mã đề 308

Gợi ý đáp án đề thi môn Địa lí kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024- Ảnh 1.

Đáp án môn Địa lí mã đề 309

41.D

42.B

43.C

44.C

45.B

46.D

47.A

48.A

49.D

50.B

51.B

52.D

53.A

54.D

55.A

56.C

57.C

58.A

59.C

60.C

61.A

62.D

63.A

64.D

65.A

66.D

67.C

68.D

69.C

70.C

71.A

72.A

73.A

74.D

75.C

76.D

77.C

78.C

79.A

80.A


Đáp án môn Địa lí mã đề 310

41.B

42.B

43.D

44.D

45.D

46.A

47.D

48.B

49.B

50.A

51.A

52.C

53.A

54.D

55.B

56.D

57.C

58.B

59.D

60.A

61.A

62.C

63.C

64.A

65.C

66.D

67.A

68.C

69.C

70.C

71.B

72.C

73.C

74.C

75.B

76.D

77.D

78.A

79.D

80.B


Đáp án môn Địa lí mã đề 311

41.B

42.B

43.D

44.D

45.D

46.A

47.D

48.B

49.B

50.A

51.A

52.C

53.A

54.D

55.B

56.D

57.C

58.B

59.D

60.A

61.A

62.C

63.C

64.A

65.C

66.D

67.A

68.C

69.C

70.C

71.B

72.C

73.C

74.C

75.B

76.D

77.D

78.A

79.D

80.B

 

Đáp án môn Địa lí mã đề 312

41.D

42.A

43.A

44.C

45.B

46.C

47.B

48.D

49.D

50.C

51.D

52.B

53.C

54.C

55.B

56.D

57.C

58.D

59.C

60.D

61.C

62.D

63.A

64.A

65.C

66.A

67.A

68.D

69.A

70.A

71.C

72.A

73.A

74.D

75.A

76.D

77.D

78.A

79.C

80.C

 

Đáp án môn Địa lí mã đề 313

41.C

42.A

43.C

44.C

45.D

46.B

47.D

48.D

49.B

50.D

51.C

52.B

53.D

54.A

55.D

56.A

57.D

58.A

59.B

60.A

61.A

62.B

63.A

64.B

65.A

66.D

67.B

68.D

69.A

70.A

71.D

72.B

73.D

74.B

75.D

76.B

77.A

78.A

79.D

80.B


 Đáp án môn Địa lí mã đề 314

41.A

42.C

43.D

44.A

45.C

46.B

47.D

48.B

49.D

50.D

51.A

52.A

53.B

54.B

55.C

56.B

57.D

58.C

59.D

60.A

61.C

62.B

63.D

64.C

65.C

66.B

67.B

68.B

69.D

70.D

71.B

72.B

73.C

74.D

75.A

76.D

77.A

78.C

79.C

80.A

 

 Đáp án môn Địa lí mã đề 315

41.D

42.D

43.A

44.D

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.A

51.B

52.B

53.D

54.C

55.C

56.C

57.A

58.C

59.B

60.A

61.A

62.D

63.B

64.C

65.C

66.C

67.B

68.A

69.C

70.D

71.D

72.B

73.D

74.B

75.C

76.D

77.A

78.B

79.C

80.D

 

 Đáp án môn Địa lí mã đề 316

41.D

42.B

43.B

44.C

45.B

46.B

47.B

48.A

49.D

50.D

51.A

52.C

53.A

54.D

55.D

56.B

57.C

58.D

59.D

60.D

61.A

62.B

63.B

64.B

65.A

66.A

67.C

68.B

69.C

70.B

71.C

72.A

73.C

74.A

75.A

76.D

77.A

78.C

79.D

80.D

 

 Đáp án môn Địa lí mã đề 317

41.C

42.C

43.B

44.A

45.A

46.A

47.B

48.B

49.A

50.C

51.D

52.C

53.D

54.A

55.D

56.B

57.B

58.A

59.A

60.D

61.D

62.A

63.D

64.D

65.D

66.B

67.A

68.D

69.D

70.B

71.A

72.B

73.B

74.A

75.B

76.A

77.D

78.B

79.D

80.B


Đáp án môn Địa lí mã đề 318 

41.D

42.D

43.B

44.C

45.D

46.C

47.A

48.B

49.A

50.A

51.D

52.C

53.B

54.B

55.A

56.B

57.C

58.C

59.C

60.D

61.C

62.D

63.D

64.D

65.C

66.C

67.B

68.D

69.D

70.D

71.B

72.B

73.C

74.B

75.B

76.C

77.B

78.D

79.B

80.D

 

 Đáp án môn Địa lí mã đề 319

41.D

42.A

43.D

44.C

45.A

46.D

47.A

48.C

49.B

50.C

51.D

52.B

53.B

54.D

55.A

56.A

57.C

58.B

59.C

60.A

61.C

62.D

63.B

64.D

65.D

66.C

67.D

68.A

69.B

70.C

71.B

72.B

73.D

74.D

75.C

76.C

77.C

78.D

79.B

80.B

 

 Đáp án môn Địa lí mã đề 320

41.B

42.D

43.C

44.C

45.B

46.C

47.D

48.B

49.D

50.D

51.C

52.D

53.D

54.D

55.B

56.A

57.A

58.A

59.B

60.C

61.B

62.B

63.C

64.C

65.A

66.B

67.C

68.C

69.A

70.B

71.C

72.A

73.A

74.B

75.A

76.A

77.B

78.B

79.A

80.C

 

Đáp án môn Địa lí mã đề 321 

41.B

42.B

43.B

44.D

45.B

46.B

47.D

48.A

49.A

50.A

51.D

52.D

53.A

54.A

55.C

56.C

57.A

58.C

59.C

60.A

61.C

62.A

63.B

64.A

65.C

66.B

67.B

68.C

69.B

70.C

71.A

72.A

73.B

74.C

75.C

76.A

77.B

78.C

79.C

80.B

 

 Đáp án môn Địa lí mã đề 322

41.C

42.A

43.A

44.D

45.A

46.C

47.A

48.D

49.C

50.B

51.D

52.C

53.A

54.B

55.A

56.D

57.B

58.B

59.D

60.B

61.C

62.A

63.C

64.A

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.A

72.D

73.A

74.D

75.D

76.B

77.C

78.B

79.D

80.B


 Đáp án môn Địa lí mã đề 323

41.D

42.A

43.C

44.C

45.A

46.C

47.B

48.B

49.D

50.B

51.D

52.B

53.D

54.A

55.C

56.D

57.D

58.C

59.A

60.A

61.D

62.D

63.B

64.B

65.C

66.A

67.A

68.C

69.A

70.C

71.A

72.B

73.C

74.A

75.B

76.B

77.C

78.B

79.B

80.A

 

Đáp án môn Địa lí mã đề 324

41.C

42.A

43.C

44.D

45.A

46.D

47.D

48.B

49.D

50.C

51.D

52.B

53.B

54.B

55.C

56.B

57.C

58.B

59.A

60.A

61.B

62.B

63.D

64.D

65.C

66.A

67.A

68.C

69.C

70.C

71.B

72.A

73.A

74.B

75.A

76.A

77.B

78.C

79.A

80.C

Bình luận của bạn

Bình luận