Gợi ý đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Nhóm Phóng viên
11:41 - 28/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 được thực hiện bởi Ban chuyên môn Tuyensinh247.

Gợi ý đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024- Ảnh 1.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ảnh: Thiên Ân

Gợi ý đáp án môn Hóa học như sau:

Mã đề 201

41.D

42.B

43.C

44.B

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.C

51.B

52.A

53.C

54.A

55.C

56.A

57.D

58.A

59.C

60.A

61.D

62.D

63.B

64.A

65.C

66.A

67.B

68.A

69.A

70.B

71.C

72.D

73.A

74.B

75.D

76.D

77.B

78.D

79.D

80.A

 Mã đề 202

41.C

42.D

43.C

44.B

45.C

46.C

47.C

48.D

49.D

50.C

51.A

52.A

53.A

54.D

55.A

56.B

57.D

58.A

59.B

60.C

61.C

62.B

63.A

64.D

65.B

66.B

67.B

68.A

69.C

70.B

71.B

72.B

73.A

74.D

75.D

76.D

77.A

78.B

79.D

80.D

 Mã đề 203

41.A

42.C

43.B

44.A

45.D

46.D

47.D

48.C

49.C

50.C

51.D

52.D

53.B

54.B

55.D

56.D

57.D

58.C

59.A

60.A

61.D

62.C

63.A

64.B

65.A

66.D

67.D

68.B

69.C

70.B

71.A

72.B

73.B

74.C

75.A

76.C

77.A

78.B

79.C

80.C

Mã đề 204

41.B

42.D

43.C

44.C

45.B

46.D

47.C

48.D

49.B

50.C

51.A

52.B

53.B

54.A

55.D

56.A

57.A

58.C

59.B

60.D

61.C

62.C

63.C

64.B

65.D

66.C

67.D

68.C

69.C

70.B

71.D

72.D

73.B

74.D

75.C

76.B

77.C

78.D

79.C

80.D

 Mã đề 205

41.B

42.D

43.B

44.A

45.C

46.C

47.A

48.D

49.D

50.D

51.C

52.C

53.C

54.A

55.A

56.D

57.A

58.C

59.B

60.B

61.D

62.B

63.D

64.C

65.C

66.A

67.C

68.A

69.C

70.D

71.D

72.B

73.B

74.A

75.A

76.D

77.D

78.B

79.B

80.A

 Mã đề 206

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.D

47.A

48.C

49.A

50.D

51.A

52.D

53.A

54.B

55.D

56.B

57.C

58.B

59.B

60.A

61.C

62.C

63.C

64.B

65.C

66.D

67.D

68.C

69.B

70.A

71.D

72.C

73.A

74.B

75.C

76.C

77.A

78.C

79.B

80.B

 Mã đề 207

41.C

42.A

43.D

44.C

45.D

46.B

47.D

48.A

49.C

50.C

51.C

52.D

53.B

54.C

55.A

56.C

57.B

58.D

59.C

60.B

61.D

62.A

63.D

64.A

65.A

66.B

67.A

68.D

69.D

70.D

71.B

72.B

73.D

74.C

75.A

76.A

77.C

78.A

79.A

80.B

 Mã đề 208

41.D

42.A

43.B

44.C

45.D

46.C

47.B

48.A

49.A

50.D

51.A

52.A

53.D

54.A

55.C

56.B

57.A

58.D

59.B

60.C

61.B

62.C

63.A

64.C

65.B

66.C

67.B

68.D

69.B

70.D

71.D

72.A

73.A

74.B

75.A

76.D

77.D

78.B

79.B

80.A

 Mã đề 209

41.B

42.C

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.C

49.B

50.D

51.C

52.C

53.C

54.A

55.A

56.D

57.C

58.D

59.A

60.C

61.C

62.D

63.A

64.D

65.A

66.C

67.A

68.A

69.A

70.C

71.C

72.A

73.D

74.D

75.D

76.C

77.A

78.A

79.D

80.D

 Mã đề 210

41.B

42.B

43.A

44.B

45.B

46.C

47.D

48.D

49.B

50.A

51.B

52.A

53.D

54.D

55.B

56.C

57.A

58.C

59.C

60.B

61.C

62.C

63.A

64.A

65.B

66.A

67.C

68.A

69.A

70.B

71.C

72.C

73.C

74.A

75.B

76.C

77.A

78.A

79.C

80.B

 Mã đề 211

41.D

42.D

43.C

44.D

45.A

46.C

47.B

48.D

49.A

50.A

51.D

52.C

53.D

54.D

55.D

56.A

57.D

58.D

59.B

60.D

61.B

62.A

63.A

64.B

65.B

66.A

67.C

68.B

69.C

70.B

71.C

72.B

73.C

74.B

75.C

76.C

77.B

78.C

79.A

80.C

Mã đề 212

41.C

42.B

43.A

44.C

45.D

46.B

47.C

48.D

49.A

50.C

51.C

52.C

53.A

54.B

55.D

56.C

57.D

58.D

59.C

60.A

61.D

62.C

63.C

64.D

65.A

66.A

67.D

68.D

69.B

70.D

71.A

72.A

73.D

74.A

75.C

76.D

77.A

78.C

79.C

80.A

 Mã đề 213

41.C

42.D

43.A

44.A

45.A

46.B

47.B

48.C

49.C

50.C

51.D

52.B

53.B

54.A

55.D

56.D

57.B

58.B

59.A

60.A

61.D

62.D

63.A

64.A

65.D

66.D

67.B

68.D

69.B

70.A

71.D

72.D

73.B

74.A

75.D

76.D

77.A

78.B

79.A

80.B

 Mã đề 214

41.C

42.C

43.A

44.B

45.D

46.D

47.B

48.D

49.D

50.A

51.D

52.C

53.D

54.C

55.B

56.A

57.C

58.C

59.A

60.C

61.D

62.B

63.B

64.D

65.C

66.B

67.C

68.D

69.D

70.A

71.B

72.B

73.C

74.B

75.B

76.A

77.A

78.B

79.D

80.A

 Mã đề 215

41.D

42.C

43.C

44.B

45.A

46.C

47.A

48.B

49.D

50.A

51.C

52.C

53.C

54.D

55.C

56.D

57.C

58.D

59.D

60.A

61.B

62.D

63.A

64.C

65.C

66.B

67.C

68.C

69.B

70.B

71.A

72.B

73.B

74.B

75.D

76.B

77.A

78.B

79.D

80.D

Mã đề 216 

41.C

42.B

43.B

44.B

45.A

46.D

47.B

48.B

49.A

50.A

51.A

52.D

53.A

54.A

55.B

56.B

57.A

58.C

59.B

60.A

61.D

62.D

63.C

64.B

65.D

66.D

67.D

68.C

69.B

70.C

71.D

72.D

73.B

74.A

75.A

76.C

77.C

78.D

79.D

80.C

 Mã đề 217

41.A

42.A

43.D

44.D

45.A

46.A

47.B

48.D

49.B

50.D

51.D

52.B

53.B

54.B

55.D

56.C

57.C

58.B

59.C

60.B

61.D

62.C

63.A

64.B

65.A

66.A

67.A

68.D

69.A

70.D

71.A

72.D

73.B

74.B

75.A

76.D

77.B

78.D

79.A

80.B

 Mã đề 218

41.B

42.D

43.A

44.A

45.A

46.C

47.C

48.C

49.A

50.B

51.B

52.B

53.D

54.B

55.B

56.D

57.D

58.B

59.D

60.D

61.C

62.D

63.C

64.B

65.C

66.C

67.B

68.D

69.B

70.D

71.B

72.C

73.D

74.D

75.D

76.C

77.D

78.B

79.C

80.C

Mã đề 219

41.D

42.D

43.B

44.D

45.C

46.C

47.C

48.D

49.B

50.C

51.D

52.C

53.C

54.D

55.C

56.D

57.B

58.C

59.C

60.A

61.D

62.A

63.A

64.A

65.D

66.A

67.C

68.B

69.B

70.B

71.D

72.B

73.A

74.B

75.A

76.D

77.B

78.B

79.C

80.D

 Mã đề 220

41.D

42.D

43.D

44.C

45.D

46.D

47.C

48.D

49.D

50.B

51.B

52.B

53.A

54.A

55.B

56.A

57.A

58.C

59.B

60.B

61.B

62.C

63.C

64.B

65.A

66.B

67.C

68.A

69.B

70.C

71.A

72.C

73.C

74.A

75.B

76.A

77.A

78.B

79.C

80.C

 Mã đề 221

41.D

42.D

43.A

44.D

45.D

46.B

47.C

48.C

49.B

50.A

51.B

52.C

53.B

54.C

55.A

56.B

57.B

58.A

59.B

60.C

61.A

62.B

63.A

64.C

65.A

66.C

67.C

68.A

69.C

70.C

71.B

72.A

73.C

74.B

75.B

76.A

77.C

78.A

79.A

80.B

Mã đề 222

41.D

42.B

43.D

44.A

45.D

46.A

47.B

48.B

49.C

50.B

51.A

52.B

53.C

54.D

55.C

56.D

57.C

58.D

59.D

60.D

61.A

62.C

63.A

64.C

65.A

66.D

67.B

68.B

69.C

70.A

71.C

72.B

73.C

74.C

75.A

76.B

77.C

78.A

79.B

80.A

 Mã đề 223

41.C

42.B

43.A

44.D

45.C

46.B

47.A

48.C

49.C

50.A

51.D

52.C

53.C

54.B

55.A

56.C

57.B

58.A

59.D

60.A

61.A

62.C

63.D

64.B

65.A

66.C

67.C

68.B

69.D

70.B

71.B

72.D

73.A

74.A

75.B

76.D

77.D

78.B

79.B

80.A


Mã đề 224

41.D

42.A

43.C

44.C

45.D

46.B

47.B

48.B

49.D

50.D

51.B

52.C

53.D

54.B

55.A

56.D

57.C

58.A

59.D

60.A

61.C

62.B

63.C

64.D

65.B

66.C

67.A

68.A

69.C

70.C

71.C

72.A

73.A

74.B

75.A

76.B

77.B

78.A

79.A

80.C

Bình luận của bạn

Bình luận