Gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Trang Linh
18:17 - 27/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đề thi môn Toán gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề thi năm nay được đánh giá có độ khó tương đương năm 2018 với tính phân loại cao.

Gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Tuyensinh247.com thực hiện:

Mã đề 101

1.B

2.D

3.C

4.C

5.A

6.A

7.B

8.D

9.C

10.A

11.A

12.C

13.C

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.D

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.A

36.B

37.D

38.A

39.B

40.D

41.D

42.D

43.A

44.A

45.A

46.D

47.B

48.B

49.D

50.C

Mã đề 102

1.A

2.D

3.D

4.B

5.B

6.A

7.A

8.C

9.C

10.A

11.B

12.A

13.D

14.C

15.A

16.D

17.C

18.C

19.B

20.A

21.B

22.C

23.D

24.C

25.B

26.B

27.A

28.C

29.B

30.D

31.C

32.A

33.C

34.A

35.C

36.B

37.A

38.A

39.D

40.D

41.D

42.C

43.C

44.D

45.A

46.D

47.B

48.A

49.B

50.D

 Mã đề 103

1.D

2.C

3.C

4.B

5.C

6.A

7.D

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.C

15.A

16.C

17.B

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.D

34.B

35.D

36.A

37.B

38.B

39.D

40.A

41.B

42.A

43.A

44.B

45.A

46.A

47.A

48.D

49.B

50.B

 Mã đề 104

1.D

2.D

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.C

10.A

11.D

12.D

13.A

14.C

15.A

16.B

17.A

18.A

19.D

20.A

21.B

22.D

23.C

24.A

25.B

26.A

27.B

28.D

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.C

35.C

36.D

37.B

38.D

39.C

40.C

41.D

42.B

43.D

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.B

50.B

Mã đề 105

1.A

2.A

3.C

4.D

5.D

6.C

7.B

8.B

9.A

10.B

11.C

12.B

13.A

14.C

15.A

16.A

17.B

18.A

19.A

20.A

21.D

22.D

23.D

24.C

25.D

26.D

27.A

28.B

29.C

30.D

31.D

32.B

33.B

34.C

35.C

36.D

37.D

38.B

39.C

40.D

41.B

42.C

43.C

44.D

45.B

46.B

47.D

48.C

49.B

50.B

 Mã đề 106

1.C

2.A

3.B

4.B

5.B

6.D

7.C

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.A

15.D

16.A

17.B

18.B

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.C

27.B

28.B

29.B

30.A

31.D

32.B

33.C

34.C

35.D

36.C

37.C

38.C

39.D

40.D

41.D

42.C

43.B

44.C

45.B

46.B

47.C

48.C

49.B

50.D

 Mã đề 107

1.D

2.B

3.D

4.C

5.C

6.A

7.A

8.C

9.C

10.D

11.C

12.B

13.D

14.C

15.A

16.C

17.A

18.B

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.A

28.D

29.C

30.B

31.B

32.A

33.D

34.B

35.B

36.B

37.A

38.B

39.C

40.D

41.B

42.D

43.A

44.C

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.B

 Mã đề 108

1.C

2.C

3.A

4.D

5.D

6.A

7.B

8.B

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.A

15.C

16.D

17.C

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.C

24.C

25.D

26.D

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.C

38.C

39.D

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.D

49.D

50.B

 Mã đề 109

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.D

8.C

9.A

10.A

11.D

12.D

13.A

14.A

15.B

16.A

17.C

18.A

19.D

20.A

21.B

22.A

23.C

24.D

25.D

26.B

27.C

28.B

29.D

30.B

31.C

32.C

33.D

34.B

35.C

36.B

37.D

38.B

39.C

40.C

41.C

42.D

43.C

44.B

45.D

46.D

47.B

48.C

49.B

50.B

 Mã đề 110 

1.B

2.C

3.C

4.D

5.B

6.D

7.C

8.B

9.A

10.C

11.D

12.A

13.D

14.C

15.B

16.B

17.C

18.A

19.D

20.C

21.A

22.B

23.C

24.A

25.D

26.A

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.D

37.C

38.A

39.B

40.B

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.A

47.B

48.B

49.C

50.A

Mã đề 111

1.C

2.A

3.C

4.A

5.C

6.B

7.C

8.D

9.C

10.C

11.D

12.D

13.B

14.A

15.B

16.B

17.A

18.A

19.C

20.D

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.B

27.D

28.B

29.B

30.D

31.B

32.C

33.C

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.B

40.B

41.C

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.B

48.C

49.C

50.D

Mã đề 112

1.A

2.B

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.C

9.D

10.D

11.C

12.D

13.C

14.B

15.C

16.B

17.C

18.B

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.C

31.C

32.B

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.B

40.A

41.C

42.A

43.C

44.B

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

 Mã đề 113 

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.C

12.A

13.D

14.B

15.B

16.D

17.B

18.C

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.C

25.D

26.D

27.D

28.A

29.B

30.A

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.B

37.D

38.A

39.C

40.D

41.D

42.C

43.A

44.D

45.D

46.C

47.C

48.D

49.A

50.A

 Mã đề 114

1.C

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.A

15.B

16.B

17.C

18.C

19.D

20.A

21.D

22.D

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.B

29.C

30.A

31.A

32.A

33.B

34.A

35.B

36.B

37.A

38.C

39.B

40.D

41.A

42.B

43.C

44.A

45.B

46.D

47.A

48.B

49.B

50.D

Mã đề 115

1.B

2.D

3.C

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.C

11.B

12.A

13.A

14.B

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.C

28.B

29.C

30.B

31.D

32.D

33.A

34.B

35.D

36.D

37.D

38.B

39.A

40.D

41.A

42.D

43.B

44.B

45.D

46.A

47.A

48.B

49.D

50.B

 Mã đề 116

1.D

2.B

3.C

4.A

5.A

6.B

7.A

8.A

9.D

10.D

11.B

12.A

13.B

14.B

15.B

16.A

17.D

18.C

19.C

20.C

21.B

22.A

23.C

24.B

25.D

26.D

27.D

28.B

29.A

30.A

31.B

32.B

33.D

34.D

35.D

36.B

37.D

38.B

39.D

40.A

41.A

42.A

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.D

49.B

50.A

 Mã đề 117

1.B

2.A

3.C

4.C

5.D

6.B

7.B

8.D

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.B

15.A

16.C

17.A

18.B

19.D

20.C

21.B

22.A

23.D

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.B

30.D

31.C

32.B

33.B

34.D

35.D

36.C

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.D

48.B

49.B

50.D

 Mã đề 118

1.C

2.B

3.A

4.C

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.A

11.C

12.C

13.B

14.B

15.D

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.C

23.D

24.D

25.C

26.A

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.C

38.A

39.C

40.C

41.D

42.C

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.A

49.D

50.A

 Mã đề 119 

1.A

2.B

3.A

4.D

5.B

6.D

7.B

8.D

9.B

10.C

11.A

12.A

13.D

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.D

24.B

25.C

26.B

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.A

40.C

41.A

42.D

43.A

44.D

45.D

46.D

47.A

48.D

49.A

50.A

 Mã đề 120

1.C

2.C

3.D

4.B

5.C

6.B

7.A

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.A

18.C

19.B

20.D

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.B

27.C

28.D

29.B

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.D

36.B

37.C

38.A

39.D

40.A

41.A

42.A

43.C

44.A

45.A

46.B

47.C

48.B

49.A

50.A

 Mã đề 121

1.D

2.A

3.C

4.D

5.A

6.C

7.D

8.C

9.C

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.B

25.A

26.B

27.B

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.D

38.D

39.B

40.A

41.B

42.A

43.B

44.A

45.B

46.D

47.B

48.A

49.D

50.B

 Mã đề 122

1.C

2.C

3.A

4.A

5.A

6.C

7.D

8.D

9.B

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.D

22.A

23.C

24.A

25.A

26.C

27.D

28.D

29.C

30.A

31.A

32.C

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.D

44.A

45.C

46.C

47.A

48.A

49.D

50.C

 Mã đề 123

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.B

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.A

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.C

23.A

24.A

25.A

26.B

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.C

33.C

34.A

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.B

41.C

42.A

43.C

44.A

45.C

46.C

47.B

48.B

49.A

50.A

 Mã đề 124

1.B

2.C

3.B

4.A

5.A

6.D

7.A

8.A

9.B

10.D

11.D

12.B

13.D

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.B

20.A

21.C

22.C

23.B

24.C

25.C

26.D

27.D

28.A

29.B

30.D

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.D

37.D

38.D

39.A

40.D

41.D

42.D

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.B

49.A

50.A

Năm nay, đề thi môn Toán được đánh giá có độ khó tương đương năm 2018. Đề thi có tính phân loại cao, với đáp án môn Toán như trên, phổ điểm được dự đoán nằm trong khoảng 7-7,5 điểm và sẽ có rất ít điểm 10.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán là 1.050.224; tổng số thí sinh dự thi là 1.046.156, đạt tỉ lệ 99,61%, khoảng 4.000 thí sinh bỏ thi môn Toán.

Cả nước có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi trong buổi thi môn Toán. Trong đó, một thí sinh bị khiển trách, 2 thí sinh bị đình chỉ. Không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Bình luận của bạn

Bình luận