Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Nhóm Phóng viên
17:04 - 28/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 khép lại với môn thi Ngoại ngữ. Dưới đây là gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp năm 2024.

đáp án môn Tiếng Anh

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: Thiên Ân

Đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Tuyensinh 247 thực hiện:

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401:

1.B

2.C

3.B

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.B

10.A

11.D

12.B

13.B

14.A

15.C

16.D

17.B

18.A

19.B

20.D

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.C

27.C

28.C

29.A

30.B

31.C

32.A

33.A

34.A

35.C

36.C

37.A

38.C

39.A

40.A

41.C

42.A

43.A

44.C

45.C

46.B

47.D

48.C

49.C

50.A

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402:

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.C

7.B

8.C

9.B

10.A

11.D

12.C

13.C

14.D

15.D

16.B

17.B

18.A

19.D

20.A

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.C

27.D

28.C

29.C

30.A

31.C

32.B

33.D

34.D

35.A

36.A

37.C

38.A

39.C

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.A

46.D

47.A

48.A

49.C

50.A

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403:

1.B

2.D

3.B

4.D

5.C

6.A

7.B

8.A

9.D

10.A

11.C

12.A

13.A

14.D

15.B

16.B

17.C

18.A

19.A

20.A

21.D

22.B

23.A

24.B

25.D

26.D

27.B

28.C

29.C

30.B

31.C

32.C

33.B

34.C

35.A

36.B

37.C

38.B

39.C

40.A

41.A

42.C

43.D

44.C

45.D

46.A

47.A

48.D

49.C

50.B

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 404:

1.B

2.A

3.C

4.B

5.D

6.C

7.D

8.B

9.D

10.D

11.C

12.C

13.A

14.D

15.B

16.C

17.C

18.B

19.A

20.B

21.B

22.B

23.C

24.C

25.A

26.D

27.B

28.C

29.A

30.A

31.C

32.B

33.B

34.C

35.D

36.B

37.A

38.D

39.A

40.C

41.A

42.D

43.D

44.A

45.C

46.B

47.D

48.A

49.A

50.D

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 405:

1.B

2.A

3.B

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.B

10.C

11.B

12.D

13.D

14.B

15.B

16.B

17.D

18.A

19.C

20.C

21.C

22.D

23.D

24.C

25.A

26.A

27.B

28.C

29.D

30.C

31.D

32.D

33.A

34.C

35.C

36.A

37.D

38.A

39.D

40.A

41.C

42.C

43.D

44.A

45.A

46.B

47.D

48.C

49.D

50.A

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 406:

1.C

2.C

3.D

4.B

5.D

6.C

7.B

8.C

9.A

10.D

11.C

12.B

13.A

14.C

15.D

16.D

17.D

18.A

19.A

20.C

21.B

22.A

23.B

24.A

25.B

26.B

27.B

28.C

29.C

30.D

31.D

32.B

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.C

39.D

40.D

41.C

42.B

43.A

44.C

45.A

46.B

47.B

48.C

49.D

50.B

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 407:

1.D

2.C

3.B

4.B

5.C

6.B

7.A

8.D

9.C

10.D

11.D

12.A

13.B

14.C

15.C

16.B

17.B

18.C

19.A

20.D

21.C

22.D

23.A

24.D

25.A

26.D

27.B

28.C

29.C

30.A

31.B

32.A

33.C

34.B

35.C

36.C

37.A

38.A

39.B

40.A

41.A

42.B

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.C

49.A

50.B

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 408:

1.B

2.A

3.C

4.A

5.B

6.C

7.D

8.B

9.D

10.B

11.C

12.B

13.A

14.A

15.C

16.B

17.A

18.A

19.C

20.B

21.D

22.A

23.D

24.A

25.B

26.B

27.D

28.B

29.B

30.D

31.C

32.C

33.C

34.A

35.D

36.D

37.C

38.A

39.C

40.D

41.C

42.D

43.D

44.D

45.D

46.B

47.D

48.C

49.A

50.A

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 409:

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.A

7.D

8.C

9.C

10.A

11.B

12.B

13.C

14.D

15.C

16.D

17.C

18.B

19.C

20.D

21.D

22.A

23.A

24.C

25.B

26.C

27.D

28.B

29.D

30.C

31.C

32.A

33.A

34.B

35.D

36.B

37.A

38.A

39.B

40.A

41.B

42.B

43.A

44.B

45.A

46.A

47.A

48.C

49.D

50.B

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 410:

1.C

2.A

3.D

4.C

5.B

6.C

7.A

8.B

9.A

10.B

11.B

12.C

13.D

14.C

15.C

16.D

17.B

18.A

19.D

20.C

21.C

22.D

23.D

24.C

25.A

26.C

27.B

28.D

29.D

30.D

31.B

32.C

33.B

34.B

35.D

36.C

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.C

43.B

44.D

45.D

46.C

47.B

48.C

49.D

50.C

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 411:

1.A

2.B

3.A

4.A

5.C

6.C

7.A

8.C

9.B

10.C

11.B

12.D

13.D

14.D

15.A

16.A

17.A

18.B

19.A

20.D

21.A

22.D

23.D

24.B

25.D

26.A

27.A

28.D

29.B

30.D

31.A

32.B

33.B

34.B

35.D

36.D

37.B

38.D

39.A

40.D

41.A

42.C

43.A

44.D

45.D

46.D

47.B

48.C

49.B

50.B

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 412:

1.B

2.B

3.D

4.C

5.D

6.C

7.C

8.D

9.B

10.A

11.C

12.D

13.B

14.A

15.D

16.B

17.A

18.D

19.A

20.D

21.D

22.B

23.C

24.C

25.A

26.D

27.A

28.D

29.B

30.D

31.B

32.C

33.A

34.D

35.B

36.C

37.A

38.C

39.B

40.B

41.A

42.C

43.C

44.C

45.B

46.C

47.D

48.C

49.B

50.B

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 413:

1.B

2.A

3.A

4.D

5.D

6.C

7.B

8.D

9.C

10.B

11.C

12.C

13.D

14.C

15.D

16.B

17.D

18.A

19.A

20.C

21.A

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.A

28.D

29.C

30.C

31.C

32.A

33.D

34.A

35.C

36.D

37.A

38.D

39.D

40.A

41.D

42.B

43.A

44.A

45.D

46.A

47.C

48.D

49.B

50.C

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 414:

1.A

2.D

3.C

4.D

5.D

6.D

7.A

8.C

9.C

10.B

11.B

12.B

13.A

14.B

15.C

16.C

17.B

18.B

19.D

20.D

21.A

22.B

23.B

24.A

25.A

26.C

27.D

28.B

29.D

30.A

31.C

32.A

33.D

34.C

35.C

36.B

37.B

38.D

39.C

40.A

41.A

42.B

43.C

44.B

45.C

46.C

47.D

48.D

49.A

50.B

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 415:

1.D

2.B

3.A

4.B

5.D

6.A

7.D

8.D

9.C

10.D

11.D

12.A

13.C

14.D

15.A

16.B

17.D

18.B

19.A

20.C

21.A

22.C

23.D

24.B

25.D

26.C

27.B

28.C

29.D

30.A

31.C

32.D

33.B

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.B

40.C

41.B

42.A

43.C

44.C

45.C

46.A

47.C

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416:

1.C

2.C

3.A

4.C

5.A

6.A

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.D

13.C

14.D

15.C

16.A

17.B

18.D

19.D

20.D

21.B

22.C

23.D

24.B

25.A

26.C

27.D

28.A

29.B

30.B

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.D

37.B

38.A

39.A

40.B

41.B

42.D

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.A

49.B

50.A

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 417:

1.C

2.D

3.C

4.D

5.D

6.C

7.A

8.B

9.B

10.D

11.B

12.A

13.D

14.D

15.D

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21. C

22. A

23. C

24.C

25.A

26.D

27.A

28.A

29.D

30.A

31.C

32.C

33.A

34.C

35.C

36.D

37.A

38.D

39.D

40.A

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.D

47.C

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 418:

1.D

2.C

3.B

4.C

5.A

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.A

12.A

13.A

14.B

15.B

16.A

17.A

18.D

19.D

20.B

21.C

22.B

23.C

24.D

25.A

26.D

27.C

28.B

29.C

30.D

31.A

32.B

33.D

34.B

35.D

36.C

37.B

38.D

39.B

40.C

41.D

42.C

43.A

44.D

45.C

46.D

47.C

48.C

49.A

50.C

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 419:

1.D

2.C

3.A

4.C

5.C

6.B

7.A

8.B

9.D

10.C

11.A

12.D

13.C

14.C

15.C

16.D

17.C

18.A

19.D

20.B

21.B

22.D

23.A

24.D

25.B

26.B

27.A

28.B

29.D

30.C

31.A

32.B

33.A

34.C

35.B

36.B

37.C

38.D

39.A

40.A

41.C

42.D

43.B

44.A

45.B

46.A

47.D

48.B

49.D

50.C

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 420: 

1.A

2.C

3.C

4.D

5.A

6.C

7.D

8.C

9.B

10.D

11.D

12.A

13.A

14.A

15.D

16.B

17.D

18.A

19.D

20.B

21.B

22.B

23.A

24.B

25.D

26.B

27.D

28.B

29.A

30.B

31.B

32.D

33.A

34.A

35.A

36.D

37.A

38.B

39.D

40.A

41.A

42.D

43.D

44.B

45.B

46.D

47.B

48.C

49.A

50.B

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 421:

1.C

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.A

9.B

10.C

11.C

12.A

13.A

14.A

15.C

16.B

17.A

18.C

19.C

20.D

21.D

22.B

23.A

24.C

25.D

26.A

27.C

28.D

29.B

30.A

31.B

32.B

33.D

34.D

35.C

36.B

37.C

38.B

39.D

40.B

41.B

42.C

43.B

44.D

45.D

46.D

47.C

48.B

49.D

50.D

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422:

1.D

2.A

3.B

4.D

5.A

6.C

7.B

8.A

9.B

10.C

11.B

12.D

13.A

14.A

15.B

16.C

17.C

18.D

19.B

20.D

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.B

37.C

38.C

39.B

40.C

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.C

47.D

48.B

49.C

50.C

 Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423:

1.B

2.A

3.D

4.C

5.C

6.D

7.B

8.D

9.C

10.B

11.D

12.D

13.A

14.A

15.D

16.D

17.A

18.C

19.A

20.A

21.C

22.D

23.B

24.D

25.A

26.D

27.B

28.C

29.D

30.B

31.C

32.B

33.B

34.A

35.C

36.C

37.B

38.B

39.B

40.C

41.B

42.A

43.A

44.B

45.A

46.A

47.C

48.B

49.C

50.C

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424:

1.B

2.B

3.A

4.B

5.C

6.C

7.D

8.B

9.D

10.D

11.A

12.D

13.A

14.A

15.A

16.C

17.A

18.B

19.A

20.B

21.B

22.C

23.A

24.B

25.B

26.A

27.A

28.B

29.C

30.A

31.C

32.D

33.B

34.A

35.B

36.C

37.C

38.A

39.A

40.A

41.C

42.C

43.C

44.B

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.C

Bình luận của bạn

Bình luận