Đoàn khảo sát, kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bình Thuận

Hà Phong
17:21 - 13/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 13/6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

Đoàn khảo sát, kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bình Thuận- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tiến Dũng

Đoàn công tác của Hội Khuyến học Việt Nam tiến hành khảo sát, kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW và triển khai các Quyết định 387, 67. Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận báo cáo tại Hội nghị những kết quả đạt được cũng như bài học kinh nghiệm công tác này thời gian qua. 

Qua 5 năm (2019-2024), thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Bình Thuận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các Đề án, Chương trình của Chính phủ để thực hiện đến năm 2025 và cho cả giai đoạn đến năm 2030.

Tập trung triển khai đề án Xây dựng xã hội học tập, các chương trình về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, về xây dựng mô hình Công dân học tập; cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận.

Đoàn khảo sát, kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bình Thuận- Ảnh 2.

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã bám sát thực nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủỷ: Tổ chức Hội Khuyến học luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy được vai trò nòng cốt, liên kết, tranh thủ sự lãnh dạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư.

Bình Thuận đã có nhiều cố gắng trong công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời tham mưu tổng kết, sơ kết thực hiện các mô hình học tập theo chỉ đạo; phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc, sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan liên quan để triển khai nhiệm vụ được giao, đồng thời thu hút nhiều hơn sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và tầng lớp nhân dân ủng hộ.

Đáng lưu ý, Hội Khuyến học đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, kịp thời ban hành các kế hoạch chỉ đạo điểm triển khai các mô hình học tập, Công dân học tập và làm điểm xây dựng trung tâm học tập cộng đồng có hiệu quả để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung toàn tỉnh Bình Thuận.

Đoàn khảo sát, kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bình Thuận- Ảnh 3.

Nhiệm vụ cụ thể của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận thời gian tới tiếp tục giúp UBND tỉnh Bình Thuận triên khai thực hiện chương trình của Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" gắn với tích cực triên khai các mô hình Đơn vị học tập cấp huyện, cấp tỉnh và xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Qua đó, hình thành phong trào tự học, học tập suốt đời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục rà soát, củng cố, thành lập các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, nhất là trong doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và trong lực lượng vũ trang; phấn đấu mỗi đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh đều có ban khuyến học làm nòng cốt tham mưu xây dựng mô hình công dân học tập, xây dựng đơn vị học tập

Tập trung xây dựng và phát triển mạnh mẽ quỹ khuyến học ở các cấp hội nhất là đẩy mạnh cuộc vận động gây quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" theo chỉ đạo của UBND các cấp, nhằm tạo ra nguồn lực quan trọng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, giúp đỡ được nhiều hơn nữa các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được học tập, mang lại sự công bằng trong học tập cho mọi đối tượng

Đoàn khảo sát, kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bình Thuận- Ảnh 4.

Hội khuyến học

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng kết luận khảo sát đánh giá công tác khuyến học của tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tiến Dũng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh 3 ý: yêu cầu và tầm quan trọng của việc sơ kết Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư; Đây là cơ hội đánh giá toàn diện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận triển khai công tác khuyến học, công tác phối hợp cụ thể, phù hợp địa bàn. 

Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã phối hợp triển khai các mô hình học tập đảm bảo yêu cầu, các mô hình học tập có hiệu quả bước đầu, kết quả vận động, động viên con em vươn lên trong học tập. Phối hợp với các cấp ngành triển khai công tác khuyến học toàn diện.

Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận triển khai công tác khuyến học rộng khắp, việc vận động quỹ cổ vũ động viên học sinh nghèo hiếu học có hiệu quả và đáng ghi nhận. 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu phối hợp ở nhiều khâu, nhiều việc cụ thể. Sao cho chủ trương đi vào cuộc sống. Tiếp tục phát triển tổ chức Hội khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, huy động nhiều nguồn lực thực hiện công tác khuyến học, xây dựng mô hình học tập gắn với các tiêu chí đánh giá theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hoá của các cấp ngành vào tiêu chí xây dựng xã hội học tập. 

Bình Thuận cùng với cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập theo hướng tự chủ, theo phân cấp quản lý, cân đối tại địa phương.  

Bình luận của bạn

Bình luận