Bình Thuận ký kết phối hợp đẩy mạnh khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

PV
21:50 - 06/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 6/5, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp và Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030.

Bình Thuận ký kết phối hợp đẩy mạnh khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập- Ảnh 1.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp và Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030.

2 cơ quan đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp với các nội dung chủ yếu: Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Xây dựng các tổ chức khuyến học làm nòng cốt để xây dựng "Đơn vị học tập", vận động xây dựng "Quỹ khuyến học, khuyến tài" tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối để động viên cán bộ, đảng viên, người lao động và con của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cùng nhau học tập, xây dựng "công dân học tập", "gia đình học tập", "đơn vị học tập"; phấn đấu mỗi đảng viên trở thành "Công dân học tập".

Bình Thuận ký kết phối hợp đẩy mạnh khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập- Ảnh 2.

2 cơ quan đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp với các nội dung khuyến học.

Vận động cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, học tập suốt đời. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập, nghiên cứu, có sáng kiến cải tiến, người tự học thành tài; giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận, Hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng, tôn vinh "nhân tài khuyến học" hàng năm.

Bình Thuận ký kết phối hợp đẩy mạnh khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập- Ảnh 3.

Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội Khuyến học Bình Thuận và Đảng bộ Khối cơ quan doanh nghiệp Bình Thuận trong cả giai đoạn 2024-2030.

Thông qua hoạt động phối hợp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 

Qua đó, góp phần thực hiện nghiêm túc Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bình luận của bạn

Bình luận