Đoàn khảo sát đánh giá của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang

PV
10:41 - 12/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 12/6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn khảo sát đánh giá của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tuấn Anh

Thực hiện Kế hoạch số 455-KH/BTGTW ngày 27/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; Hướng dẫn 116/HD-KHVN ngày 17/4/2024 sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW và Kế hoạch 149/KH-KHVN ngày 21/5/2024 khảo sát, đánh giá việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW và các Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg, Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Tuyên Quang về nội dung này.

Đoàn khảo sát đánh giá của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Anh

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị phối hợp, cùng lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện và thành phố của tỉnh Tuyên Quang. 

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang nêu rõ kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận 49-L/TW và thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" của tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung trong Kết luận 49-KL/TW, đảm bảo mọi cán bộ, hội viên hiểu rõ những yêu cầu, những điểm mới cơ bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn sau năm 2020. 

Hội đã tích cực tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và các văn bản: Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"; Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" theo Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tích cực tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đoàn thể các cấp về ý thức tự học, tự nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Mở rộng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội. 

Phối hợp với hội Khuyến học các cấp xây dựng, chỉ đạo các mô hình học tập Công dân học tập, gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng của từng địa phương, đơn vị.

Đến năm 2023, Tuyên Quang có 137.062 gia đình đạt gia đình học tập, đạt 70,49% so với số hộ đăng kí và đạt 68,46% tổng số hộ trong tỉnh; 734 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập" đạt 53,61%; 1.616 cộng đồng thôn bản, tổ nhân dân đạt "Cộng đồng học tập" đạt 98,1%; 548 đơn vị đạt "Đơn vị học tập" đạt 97,68%; về đánh giá mô hình Công dân học tập: Nhóm nông dân và lao động nông thôn: có 52.799 người đạt /251.965 người đăng kí = 21,00% và đạt 10,66%/. Nhóm công nhân, lao động, thợ sửa chữa, lao động tự do: 51.235 người đạt/78.005 người đăng kí = 65,68% và đạt 23,36%/. Nhóm cán bộ quản lý, công chức, viên chức, doanh nghiệp: có 29.279 người đạt/45.582 người đăng kí = 64,23% và đạt 61,14%/.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu triển khai Kết luận số 49-KL/TW của của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), các Quyết định 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. 

Nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được nâng lên.

Đoàn khảo sát đánh giá của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang- Ảnh 3.

Hội Khuyến học các cấp được củng cố và phát triển tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tuấn Anh

Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được nhân rộng; truyền thống hiếu học của nhân dân trong tỉnh tiếp tục được khơi dậy và phát huy. 

Quỹ khuyến học các cấp hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ nhiều giáo viên, học sinh, sinh viên vượt khó trong học tập, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục của địa phương. 

Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo mối liên hệ gắn bó giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, biểu dương sự cố gắng của Hội Khuyến học tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài theo Kết luận 49-KL/TW. 

Đội ngũ cán bộ khuyến học các địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong việc đưa công tác xây dựng xã hội học tập đến với đồng bào các dân tộc miền núi...

Đoàn công tác đã tiếp thu các ý kiến đề xuất của địa phương, của Hội Khuyến học các cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm có các chế độ, chính sách phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc miền núi và phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, không chuyên trách làm khuyến học ở cơ sở để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập như Kết luận 49-KL/TW.

Bình luận của bạn

Bình luận