Thực hư lương giáo viên lên đến hơn 27 triệu đồng mỗi tháng

Ly Hương
09:09 - 12/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trên một số diễn đàn của giáo viên chia sẻ lương của giáo viên trung học phổ thông lên đến hơn 27 triệu đồng/tháng. Đây có phải bảng lương chính thức của giáo viên từ 01/7/2024?

Thực hư lương giáo viên lên đến hơn 27 triệu đồng mỗi tháng- Ảnh 1.

Hiện tại chưa có bảng lương chính thức của cán bộ, công chức, viên chức nói chung và của giáo viên nói riêng khi Nhà nước thực hiện cải cách tiền lương. Cùng với đó, các cơ quan liên quan cũng chưa ban hành dự thảo bảng lương mới từ ngày 01/7/2024.

Tuy nhiên, ngày 01/7/2024 sắp đến gần nên rất có thể trong thời gian sắp tới sẽ có dự thảo chính thức về việc cải cách tổng thể chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Do đó, những bảng lương đang được chia sẻ trên các mạng xã hội chưa phải bảng lương chính thức và cũng không nằm trong dự thảo bảng lương khi cải cách tiền lương.

Khi thực hiện cải cách tiền lương, giáo viên sẽ bãi bỏ cách tính lương hiện nay theo mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng) và hệ số lương tương ứng với chức danh, chức vụ, công việc đang thực hiện. Đồng thời, xây dựng bảng lương mới bằng con số cụ thể.

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên còn được hưởng bảng lương mới theo con số cụ thể như sau:

- Bảng lương chức vụ: Áp dụng với các đối tượng là giáo viên đang giữ chức vụ lãnh đạo do được bầu cử và bổ nhiệm.

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ: Áp dụng với giáo viên không giữ chức vụ lãnh đạo và được xây dựng theo chức danh nghề nghiệp của viên chức, căn cứ vào vị trí việc làm của giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập.

- Mở rộng quan hệ tiền lương tức là thay vì bảng lương của giáo viên mới ra trường bắt đầu bằng bậc 1 với hệ số lương là 2,34 và cao nhất có 10 bậc lương thì khi cải cách tiền lương sẽ mở rộng bậc 1 tương ứng với hệ số lương là 2,68 (hay chính là hệ số lương bậc 2) và bậc lương cao nhất là 12.

Việc mở rộng quan hệ tiền lương nhằm từng bước khiến bảng lương của giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập tiệm cận với tiền lương của khu vực doanh nghiệp.

- Thay đổi cơ cấu tiền lương của giáo viên gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Đồng thời, bổ sung thêm tiền thưởng chiếm 10% tổng quỹ lương nhưng không bao gồm trong phụ cấp.Bên cạnh việc cải cách tiền lương thì chính sách tiền lương cũng sắp xếp lại các khoản phụ cấp:

- Vẫn áp dụng các khoản phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp lưu động.

- Gộp các khoản phụ cấp: Phụ cấp ưu đãi theo nghề, trách nhiệm theo nghề, độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề; phụ cấp đặc biệt, thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác vùng đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề của giáo viên; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Bao giờ có bảng lương mới 2024 khi cải cách tiền lương?

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 135/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thực hiện cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo Quyết định này, Thủ tướng đã đưa ra thời hạn ban hành các văn bản liên quan đến bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/7/2024 như sau:

Văn bản

Thời hạn ban hành

Các ban, Bộ, ngành Trung ương xây dựng và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý

Trước 31/3/2024

Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, Tòa án, Viện Kiểm sát và Kiểm toán nhà nước.

Sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị

Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị

Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định về việc điều chỉnh tiền lương theo Kết luận số 64-KL/TW sau khi có Nghị quyết về dự toán ngân sách

Từ năm 2025

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Năm 2024 và các năm tiếp theo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước

Quý IV/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các văn bản quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội cho phù hợp với chế độ tiền lương mới

Năm 2024 trở đi

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng cụ thể 03 bảng lương và phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang.

Đầu tháng 02/2024

Bình luận của bạn

Bình luận