Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ VI (2021-2026)

10:48 - 27/07/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ VI (2021-2026) đã diễn ra tại Đà Nẵng ngày 13/7 vừa qua. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Hội nghị. Sau đây là Thông báo Kết luận Hội nghị.