Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ

09:51 - 21/07/2023

Ngày 17/7/2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5367/VPCP-KGVX về việc rà soát liên quan tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp gửi Hội Khuyến học Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã gửi tới các hội viên Hội Khuyến học Việt Nam các văn bản: Công văn số 5367/VPCP-KGVX, ngày 17/7/2023 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3426/BNV-TCPCP, ngày 04/7/20203 của Bộ Nội vụ; Công văn số 6615/BTC-HCSN, ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính.

Tạp chí Công dân và Khuyến học xin đăng tải toàn văn các Công văn này. 

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 1.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 2.


Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 3.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 4.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 5.


Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 6.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 7.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 8.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 9.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 10.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 11.

Văn bản hướng dẫn rà soát tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp của Chính phủ - Ảnh 12.