Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI

PV
15:29 - 12/08/2022

Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tạp chí Công dân và Khuyến học xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn số 255/HD-KHVN của Hội.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 1.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 2.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 3.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 4.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 5.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 6.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 7.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 8.

Hội Khuyến học hướng dẫn một số nội dung thi hành điều lệ Hội khóa VI - Ảnh 9.

 

Nguồn: Hội Khuyến học Việt Nam