Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập"

PV
11:17 - 29/07/2022

Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" giai đoạn 2021 - 2030. Tạp chí Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 242/QĐ-KHVN của Hội.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 1.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 2.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 3.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 4.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 5.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 6.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 7.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 8.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 9.

Hội Khuyến học ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá  "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập" - Ảnh 10.

 

Nguồn: Hội Khuyến học Việt Nam