Gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Nhóm Phóng viên
16:01 - 28/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đề thi môn Giáo dục công dân được nhiều giáo viên đánh giá có tính phân hóa, thí sinh có thể đạt điểm 7 tương đối dễ dàng, nhưng để đạt điểm từ 8 trở lên cần nắm chắc kiến thức để suy luận đáp án.

đáp án môn giáo dục công dân

Thí sinh ra về sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp. Ảnh: Trang Linh

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 do Tuyensinh247 thực hiện:

Mã đề 301

81.A

82.D

83.B

84.C

85.B

86.B

87. C

88. A

89.A

90. D

91.B

92.A

93.C

94.A

95.A

96.D

97.D

98.B

99.B

100.D

101.B

102.A

103.B

104.A

105.B

106. D

107.C

108.C

109.D

110.C

111.D

112.C

113.D

114.A

115.D

116.A

117.A

118.D

119.C

120.C

Mã đề 302

81.A

82.C

83.A

84.A

85.A

86.B

87.B

88.B

89.A

90.C

91.A

92.A

93.C

94.A

95.D

96.D

97.D

98.C

99.B

100.C

101.D

102.D

103.B

104.A

105.C

106.B

107.D

108.C

109.D

110.D

111.B

112.D

113.D

114.C

115.B

116.D

117.B

118.B

119.C

120.B

Mã đề 303

81.B

82.D

83.D

84.A

85.A

86.C

87.A

88.C

89.A

90.B

91.A

92.C

93.C

94.C

95.B

96.D

97.C

98.B

99.A

100.D

101.D

102.B

103.B

104.C

105.B

106.C

107.D

108.D

109.B

110.B

111.D

112.C

113.D

114.A

115.D

116.D

117.C

118.A

119.C

120.A

Mã đề 304

81.A

82.D

83.A

84.A

85.A

86.D

87.B

88.D

89.D

90. D

91.C

92.C

93.B

94.D

95.B

96.B

97.D

98.C

99.D

100.C

101.C

102.B

103.C

104.C

105.B

106. D

107.B

108.C

109.D

110.C

111.B

112.C

113.B

114.C

115.C

116.B

117.C

118.B

119.D

120.D

 Mã đề 305

81.D

82.B

83.A

84.A

85.D

86.B

87.C

88.B

89.C

90.A

91.D

92.C

93.C

94.B

95.D

96.D

97.C

98.D

99.A

100.D

101.A

102.C

103.A

104.D

105.D

106.B

107.C

108.D

109.B

110.A

111.C

112.A

113.D

114.A

115.B

116.C

117.B

118.C

119.B

120.A

 Mã đề 306

81.D

82.D

83.D

84.B

85.B

86.C

87.A

88.C

89.A

90.C

91.C

92.C

93.A

94.C

95.C

96.D

97.D

98.C

99.A

100.C

101.C

102.D

103.B

104.C

105.A

106.B

107.B

108.A

109.B

110.A

111.D

112.B

113.A

114.C

115.A

116.B

117.D

118.D

119.A

120.B

 Mã đề 307

81.A

82.A

83.D

84.D

85.B

86.D

87.D

88.B

89.D

90.D

91.B

92.C

93.D

94.B

95.C

96.C

97.B

98.C

99.B

100.A

101.B

102.C

103.A

104.A

105.C

106.D

107.A

108.B

109.D

110.B

111. D

112.C

113.C

114.B

115.A

116.D

117.A

118.C

119.A

120.A

 Mã đề 308

81.B

82.A

83.C

84.A

85.A

86.B

87.C

88.B

89.B

90.B

91.C

92.C

93.B

94.A

95.C

96.A

97.B

98.A

99.D

100.A

101.A

102.A

103.C

104.B

105.C

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.D

112.A

113.B

114.D

115.D

116.D

117.A

118.D

119.D

120.B

Mã đề 309

81.D

82.A

83.B

84.D

85.B

86.B

87.A

88.B

89.A

90.D

91.A

92.C

93.C

94.C

95.D

96.C

97.D

98.A

99.C

100.A

101.D

102.C

103.D

104.A

105.A

106.D

107.C

108.A

109.C

110.D

111.D

112.A

113.C

114.C

115.A

116.D

117.C

118.C

119.A

120.A

 Mã đề 310

81.A

82.B

83.D

84.A

85.A

86.B

87.A

88.A

89.B

90.B

91.C

92.D

93.C

94.D

95.B

96.D

97.A

98.A

99.A

100.C

101.C

102.B

103.C

104.C

105.C

106.B

107.B

108.A

109.B

110.C

111.B

112.B

113.B

114.C

115.A

116.A

117.C

118.C

119.A

120.C

 Mã đề 311

81.A

82.C

83.D

84.B

85.A

86.A

87.A

88.D

89.C

90.D

91.A

92.D

93.B

94.C

95.D

96.C

97.C

98.D

99.B

100.A

101.D

102.A

103.D

104.D

105.C

106.B

107.A

108.B

109.B

110.C

111.B

112.B

113.C

114.B

115.C

116.C

117.D

118.C

119.B

120.D

Mã đề 312

81.D

82.D

83.C

84.A

85.C

86.C

87.A

88.B

89.C

90.C

91.D

92.C

93.C

94.A

95.D

96.C

97.A

98.D

99.D

100.A

101.B

102.D

103.A

104.C

105.D

106.A

107.A

108.B

109.C

110.B

111.D

112.D

113.A

114.C

115.A

116.A

117.C

118.D

119.D

120.A

Mã đề 313

81.B

82.B

83.D

84.C

85.D

86.C

87.D

88.C

89.C

90.A

91.D

92.D

93.D

94.A

95.B

96.B

97.A

98.D

99.B

100.D

101.A

102.D

103.A

104.D

105.B

106.A

107.A

108.D

109.B

110.A

111. A

112.B

113.A

114.B

115.D

116.B

117.D

118.A

119.A

120.B

 Mã đề 314

81.D

82.B

83.C

84.C

85.B

86.A

87.D

88.C

89.A

90.B

91.D

92.A

93.A

94.D

95.C

96.B

97.A

98.C

99.A

100.D

101.B

102.C

103.B

104.D

105.B

106.B

107.B

108.C

109.D

110.C

111.D

112.C

113.C

114.A

115.D

116.A

117.B

118.D

119.D

120.B

Mã đề 315

81.D

82.D

83.B

84.B

85.C

86.C

87.D

88.A

89.B

90.A

91.C

92.C

93.C

94.D

95.B

96.C

97.C

98.A

99.C

100.C

101.B

102.A

103.B

104.A

105.C

106.A

107.D

108.A

109.D

110.D

111.D

112.B

113.C

114.D

115.B

116.D

117.B

118.B

119.D

120.C

Mã đề 316

81.B

82.A

83.C

84.B

85.C

86.A

87.C

88.A

89.B

90.A

91.B

92.C

93.B

94.A

95.A

96.B

97.C

98.C

99.A

100.D

101.C

102.D

103.A

104.C

105.D

106.A

107.D

108.D

109.B

110.D

111.B

112.D

113.D

114.B

115.B

116.A

117.D

118.B

119.D

120.D


Mã đề 317

81.C

82.A

83.D

84.B

85.D

86.A

87.C

88.B

89.C

90.A

91.D

92.C

93.B

94.B

95.A

96.B

97.D

98.A

99.B

100.A

101.A

102.D

103.D

104.B

105.D

106.A

107.D

108.B

109.B

110.A

111.B

112.D

113.D

114.A

115.A

116.A

117.D

118.B

119.D

120.B

 Mã đề 318

81.A

82.C

83.B

84.A

85.B

86.A

87.D

88.D

89.A

90.C

91.D

92.B

93.C

94.C

95.B

96.C

97.B

98.C

99.C

100.B

101.C

102.D

103.D

104.B

105.B

106.D

107.D

108.D

109.C

110.B

111.B

112.D

113.D

114.D

115.C

116.D

117.B

118.D

119.C

120.B

Mã đề 319

81.D

82.B

83.A

84.C

85.B

86.B

87.B

88.D

89.B

90.C

91.C

92.D

93.A

94.C

95.A

96.C

97.D

98.A

99.D

100.D

101.B

102.D

103.C

104.B

105.A

106.D

107.C

108.B

109.D

110.D

111.A

112.B

113.A

114.C

115.C

116.B

117.D

118.D

119.B

120.C

 Mã đề 320

81.C

82.B

83.B

84.C

85.B

86.D

87.B

88.C

89.B

90.B

91.C

92.A

93.B

94.C

95.D

96.D

97.B

98.A

99.A

100.B

101.A

102.B

103.A

104.C

105.D

106.A

107.A

108.C

109.C

110.D

111.C

112.D

113.A

114.B

115.B

116.A

117.D

118.A

119.C

120.C

 Mã đề 321 

81.D

82.D

83.C

84.A

85.C

86.C

87.B

88.A

89.D

90.A

91.A

92.D

93.C

94.B

95.B

96.B

97.C

98.B

99.B

100.C

101.B

102.B

103.B

104.C

105.A

106.A

107.C

108.A

109.B

110.C

111.A

112.C

113.A

114.A

115.B

116.C

117.B

118.A

119.C

120.A

 Mã đề 322

81.D

82.D

83.B

84.B

85.A

86.D

87.A

88.A

89.A

90.B

91.D

92.C

93.D

94.B

95.B

96.C

97.A

98.C

99.B

100.B

101.C

102.B

103.D

104.A

105.A

106.A

107.C

108.A

109.C

110.D

111. C

112.C

113.B

114.A

115.C

116.C

117.D

118.D

119.B

120.C

Mã đề 323

81.B

82.B

83.D

84.A

85.A

86.A

87.C

88.D

89.B

90.A

91.B

92.D

93.D

94.C

95.C

96.D

97.D

98.C

99.D

100.D

101.D

102.C

103.B

104.B

105.C

106.C

107.B

108.A

109.B

110.A

111. A

112.B

113.A

114.A

115.C

116.B

117.C

118.A

119.B

120.C

Mã đề 324 

81.D

82.C

83.C

84.D

85.D

86.A

87.C

88.C

89.B

90.C

91.A

92.C

93.D

94.A

95.C

96.B

97.D

98.D

99.B

100.D

101.D

102.A

103.C

104.A

105.B

106.B

107.A

108.B

109.A

110.A

111.A

112.A

113.A

114.C

115.C

116.A

117.B

118.B

119.C

120.B

 

Bình luận của bạn

Bình luận