Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ sáng tạo dám nghĩ, dám làm được miễn kỷ luật

H.Ngọc
12:16 - 25/03/2023

Bộ Nội vụ đề xuất các trường hợp cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm được miễn xử lý trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm.

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo một số Nghị định, trong đố có Nghị định quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ sáng tạo dám nghĩ, dám làm được miễn kỷ luật - Ảnh 1.

Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo các Nghị định của Bộ Nội vụ. Ảnh: Bộ Nội vụ

5 nguyên tắc khuyến khích, bảo vệ cán bộ

Dự thảo Nghị định gồm 3 Chương, 15 Điều, quy định trình tự, cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ; tổ chức thực hiện.

Theo dự thảo Nghị định, sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn triển khai, thực hiện đề xuất để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự an toàn của cán bộ và tổ chức, cá nhân liên quan. 

Việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ được thực hiện theo 5 nguyên tắc, bao gồm:

- Khuyến khích mọi cán bộ năng động, sáng tạo trong phạm vi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Phải được tiến hành kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch;

- Phải bảo đảm không trái Hiến pháp và Điều lệ Đảng;

- Khi thực hiện mà xảy ra thiệt hại thì phải xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, được xem xét miễn xử lý trách nhiệm;

- Trường hợp lợi dụng chủ trương thì bị xử lý nghiêm.

2 ý kiến về đối tượng áp dụng

Ý kiến thứ nhất, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước; 

Ý kiến thứ hai, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước (kể cả cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Những trường hợp cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm được miễn kỷ luật

Dự thảo nêu rõ, trường hợp cán bộ thực hiện đề xuất đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện, thực hiện thí điểm nhưng không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì được miễn xử lý trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cán bộ thực hiện đề xuất trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự;

- Cán bộ bị cản trở, gây khó khăn trong quá trình thực hiện đề xuất;

- Cán bộ thực hiện đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện đề xuất khi thấy có rủi ro, thiệt hai xảy ra hoặc có khả năng xảy ra thiệt hại;

- Cán bộ thực hiện đề xuất phải chấp hành quyết định của cấp trên sau khi đã báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện đề xuất nhưng cấp có thẩm quyền vẫn quyết định tiếp tục thực hiện đề xuất;

- Cán bộ thực hiện đề xuất chấm dứt ngay việc thực hiện đề xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi thực hiện đề xuất đã được phê duyệt;

- Cán bộ thực hiện đề xuất đã qua đời.

Cán bộ nếu có hành vi lạm dụng đề xuất được phê duyệt để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người có hành vi cản trở, gây khó khăn cho cán bộ trong quá trình thực hiện đề xuất, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện hoặc thực hiện thí điểm đề xuất đổi mới, sáng tạo xem xét theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Tại Hội thảo của Bộ Nội vụ, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào dự thảo 2 Nghị định về quy định về chính sách tinh giản biên chế; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách.

Dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế gồm 5 Chương và 25 Điều. Trong đó quy định về chính sách tinh giản biên chế; trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế.

Dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố gồm 4 Chương và 40 Điều. Trong đó quy định về cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo kế hoạch sẽ còn 2 Hội thảo nữa được tổ chức để lấy ý kiến các địa phương tại miền Trung và miền Nam. Sau khi kết thúc các Hội thảo, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của các địa phương để hoàn thiện dự thảo các Nghị định và tiếp tục gửi lấy ý kiến các địa phương trước khi trình Chính phủ ban hành.