Từ ngày 1/7, ai cần thu nhận vân tay, mống mắt khi làm thẻ Căn cước?

Lam Linh
08:59 - 06/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Luật Căn cước mới quy định rõ về việc thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học. Vậy những đối tượng nào cần thu nhận vân tay, mống mắt khi làm thẻ Căn cước từ 1/7 tới?

Từ ngày 1/7, ai cần thu nhận vân tay, mống mắt khi làm thẻ Căn cước?- Ảnh 1.

Khi làm thẻ Căn cước chỉ có trường hợp người dưới 6 tuổi mới không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học. Ảnh: Tự Trung

Người từ đủ 6 tuổi trở lên mới phải thu nhận vân tay, mống mắt khi làm thẻ Căn cước

Luật Căn cước (Luật số 26) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước, trong đó quy định rõ về việc thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học như sau:

- Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên thì người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước.

Trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của Luật này.

Sau khi có đủ thông tin, người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước. Đồng thời, người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước trước khi người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước.

Hình thức trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

- Đối với người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

- Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23.

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 23. Nếu từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, từ ngày 01/7/2024, khi làm thẻ Căn cước chỉ có trường hợp người dưới 6 tuổi mới không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt. Các độ tuổi còn lại đều phải thực hiện thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

Khoản 1,2,3,11 Điều 3 Luật Căn cước năm 2023 giải thích như sau:

1. Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người.

2. Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác.

3. Sinh trắc học là những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học cá biệt và ổn định của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác.

11. Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật này.

Bình luận của bạn

Bình luận