Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không ai đứng ngoài cuộc”

Minh Châu - Hiền Anh
08:50 - 29/11/2022
Công dân & Khuyến học trên

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Chuyển đổi số, tại Hội thảo “Chuyển đổi số - Nền tảng cho phát triển bền vững” do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Chuyển đổi số là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Petrovietnam

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không ai đứng ngoài cuộc” - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội thảo.

Petrovietnam đã nhận thức Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thời đại, đây không còn là việc nên làm mà trở thành việc bắt buộc phải làm để các doanh nghiệp tối ưu phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản trị điều hành, tối đa hóa chuỗi giá trị trong lĩnh vực Dầu khí và ứng biến linh hoạt với môi trường kinh doanh hiện đại và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động hiện nay. Petrovietnam đã xác định rõ Chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, là công cụ để thực hiện dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, vị thế dẫn dắt trong lĩnh vực hoạt động, góp phần xây dựng nền kinh tế số, nền kinh tế xanh.

Đối với Petrovietnam, trong những năm gần đây công tác số hóa và ứng dụng công nghệ số đã được nhiều đơn vị thành viên trong Tập đoàn triển khai sâu rộng bằng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng số hóa, hệ thống quản lý dữ liệu lớn (BIG DATA). Ngay từ những ngày đầu chính thức bắt tay triển khai xây dựng chiến lược Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quan điểm nhất quán của lãnh đạo Petrovietnam đó là Chuyển đổi số trước tiên là thay đổi về nhận thức.

Petrovietnam với vai trò là Tập đoàn năng lượng hàng đầu trong nước và khu vực, trước xu hướng, những khó khăn, thách thức đó, các doanh nghiệp dầu khí Petrovietnam nhận thức được mục tiêu cấp thiết về tối ưu phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, dịch chuyển năng lượng, tìm ra những nguồn doanh thu mới, tối đa hóa chuỗi giá trị trong lĩnh vực Dầu khí và ứng biến linh hoạt trước những biến động của thị trường và Chuyển đổi số là một công cụ thúc đẩy, hỗ trợ đắc lực cho Petrovietnam đạt được các mục tiêu trên. 

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng
Chuyển đổi số gắn với vai trò người lãnh đạo. Lãnh đạo mới tạo ra sự thay đổi. Bởi vậy thực hiện đúng sứ mệnh, người lãnh đạo phải tham gia đầu tiên về Chuyển đổi số để từ đó đưa ra các giải pháp tích hợp cùng công nghệ số với các hoạt động doanh nghiệp nhằm thay đổi phương thức, cách thức, mô hình kinh doanh một cách tổng thể, toàn diện.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không ai đứng ngoài cuộc” - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội thảo.

Chuyển đổi số - không ai có thể đứng ngoài cuộc

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho rằng, mỗi một cuộc cách mạng đều đặt ra câu hỏi phải thay đổi cái gì và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đặt ra hai vấn đề, một là sử dụng công nghệ gì, hai là chuyển đổi về cái gì? Câu trả lời đó là Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo. 

Câu hỏi tiếp theo Chuyển đổi số là của ai? Trước hết để thay đổi phải là lãnh đạo bắt tay tham gia đầu tiên về Chuyển đổi số. Thứ hai, Chuyển đổi số tổng thể, toàn diện rồi tích hợp giữa Chuyển đổi số, công nghệ số với các hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức, từ đó thay đổi căn bản phương thức, cách thức và mô hình kinh doanh như trong tầm nhìn Petrovietnam đã đề ra. Có thể nói, Chuyển đổi số là lãnh đạo sự thay đổi, tham gia việc này cần sự tổng thể, toàn diện từ lãnh đạo và tất cả mọi người.

"Petrovietnam có đứng ngoài hay không? Như chúng ta đã biết, Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị đã nêu rõ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đã xác định 3 trụ cột chính đó là: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Petrovietnam hoạt động theo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và môi trường kinh doanh với đối tác, khách hàng và xã hội đều Chuyển đổi số và điều đó cho thấy Petrovietnam chỉ có duy nhất một lựa chọn: Đó là triển khai thực hiện hoặc là không tồn tại" - Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu.

Ngay từ năm 2020, Petrovietnam đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác và đến năm 2021 đã phối hợp với bên tư vấn xây dựng chiến lược, tầm nhìn, lộ trình Chuyển đổi số và ban hành Tầm nhìn số và Lộ trình chuyển đổi số cho Công ty mẹ Tập đoàn bao gồm 32 sáng kiến số thuộc 4 chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 và hướng tới mức độ trưởng thành số nâng cao vào năm 2026. Lộ trình bao gồm những dự án xây dựng nền tảng công nghệ và bảo mật, xây dựng nền tảng dữ liệu Dầu khí quốc gia, số hóa và cải tiến quy trình nghiệp vụ, tối ưu hoạt động vận hành, cũng như tăng cường năng lực đội ngũ triển khai công tác cán bộ thực hiện Chuyển đổi số. Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết 184-NQ/ĐU ngày 15/2/2022 về Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Petrovietnam đến năm 2025, định hướng 2030. Bên cạnh Công ty mẹ Tập đoàn, các đơn vị thành viên khác của Petrovietnam cũng đang tích cực triển khai và đẩy nhanh tiến trình Chuyển đổi số, để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh và đạt được những lợi ích thiết thực thông qua Chuyển đổi số.

Thời gian qua, Petrovietnam gặp nhiều khó khăn bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, mặc dù vậy công tác Chuyển đổi số đã được triển khai một cách đồng bộ các mảng trong từng lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trong từng lĩnh vực của Tập đoàn. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác truyền thông về Văn hóa số, đào tạo nâng cao nhận thức, hiểu biết về Chuyển đổi số. "Trong thời gian tới, Petrovietnam và các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai công tác đào tạo, phổ biến nâng cao nhận thức Chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ, người lao động đặc biệt là trong hàng ngũ lãnh đạo với phương châm: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan, không thể không làm và không ai có thể đứng ngoài cuộc, ngoài xu thế

Chỉ đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp kết hợp với văn hóa số phù hợp với quá trình Chuyển đổi số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ đó thay đổi nề nếp, tác phong làm việc trong doanh nghiệp trên môi trường số; Tập trung mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công công tác chuyển đổi số của đơn vị trên cơ sở bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Nghị quyết số 184/NQ-DKVN ngày 15/02/2022; Thường xuyên cập nhật chiến lược phát triển; Cần phải xây dựng, kiện toàn và hệ thống hóa bộ máy quản lý đồng bộ từ Tập đoàn đến từng đơn vị; Hoàn thiện, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc điều chỉnh, áp dụng trong Chuyển đổi số và các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Cuối cùng, để tránh cho việc đầu tư chồng chéo và không khai thác hết được, cũng như phục vụ cho công tác quản trị, cần phải rà soát, danh mục hóa những nền tảng có thể sử dụng chung trong toàn Tập đoàn. Công ty Mẹ sẽ đầu tư triển khai và thông qua đó sẽ chi phối việc quản trị, còn trong Chuyển đổi số phải sử dụng thông qua nền tảng số chung, ví dụ như nguồn dữ liệu quản lý nguồn nhân lực phải được quản trị chung trong toàn Tập đoàn. Với các giải pháp như vậy, tôi tin tưởng toàn Tập đoàn quyết tâm cao thực hiện thành công công cuộc Chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững của Petrovietnam"  -  Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bình luận của bạn

Bình luận