Tiêu chí đánh giá quý của giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có thay đổi

Phan Anh
11:42 - 02/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Để đạt đủ số điểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực sự nỗ lực, cố gắng hết mình hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao theo đúng số lượng, tiến độ và chất lượng.

Tiêu chí đánh giá quý của giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có thay đổi- Ảnh 1.

Cô trò cùng tham gia buổi văn nghệ của nhà trường. Minh hoạ: ĐT

Tờ trình số 300-Ttr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất chấp thuận chủ trương để Uỷ ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có một số nội dung mới liên quan đến giáo viên các cấp.

Thứ nhất, về đề xuất không áp dụng nguyên tắc "Tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị" khi đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố - nội dung này đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thứ hai, tiêu chí đánh giá và cách tính điểm: Nội dung "Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao" tối đa 60 điểm được tách thành 3 nhóm cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo số lượng công việc, sản phẩm theo yêu cầu cầu của cấp có thẩm quyền: điểm tối đa 15 điểm.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ theo yêu cầu cầu của cấp có thẩm quyền: điểm tối đa 15 điểm.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng theo yêu cầu cầu của cấp có thẩm quyền: điểm tối đa 30 điểm.

Thứ ba, xếp loại chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tổng số điểm chính thức từ 90 điểm đến 100 điểm). Hoàn thành tốt nhiệm vụ (tổng số điểm chính thức từ 75 điểm đến dưới 90 điểm). Hoàn thành nhiệm vụ (tổng số điểm chính thức từ 50 điểm đến dưới 75 điểm). Không hoàn thành nhiệm vụ (tổng số điểm chính thức dưới 50 điểm).

Lưu ý: Để đạt đủ số điểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực sự nỗ lực, cố gắng hết mình hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao theo đúng số lượng, tiến độ và chất lượng, đồng thời còn phải có sự đóng góp to lớn, đạt kết quả vượt trội tiêu biểu.

Đáng chú ý, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỉ luật trong quý thì đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng thu nhập tăng thêm mức tối đa theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố. Mức tốt được hưởng 80% của trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bình luận của bạn

Bình luận