Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ vi phạm tại một số trường đại học

Thiên Ân
16:16 - 25/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết luận thanh tra Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Trường Đại học Hùng Vương, trong đó chỉ rõ những thiếu sót, vi phạm cần khắc phục tại hai trường đại học này.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ vi phạm tại một số trường đại học- Ảnh 1.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ảnh: IT

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Mới đây, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Kết luận thanh tra số 21/KL-TTr ngày 18/6/2024 về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Trường; tuyển sinh, quản lý đào tạo; điều kiện mở ngành và duy trì ngành các trình độ giáo dục đại học; bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Theo kết luận thanh tra, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã thành lập Hội đồng Trường theo quy định pháp luật, ban hành các văn bản, quy định của trường để tổ chức tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo thẩm quyền; trường đạt chuẩn kiểm định cấp trường và đã thực hiện kiểm định được một số chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quy định.

Trường thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo bảo đảm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đánh giá, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo, các chương trình đào tạo hiện tại của trường bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT…

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra một số thiếu sót vi phạm, như: trường chưa thực hiện hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng chủ trương tại khoản 5 mục III, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và mục 3 của Thông báo số 104/TB-VPCP ngày 13/5/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng Trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Hội đồng Trường chưa ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 34/2018/QH14; thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 chưa nêu rõ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên, theo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc về Hội đồng Trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Ban Giám hiệu, bộ phận tham mưu công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ của trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội còn tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022 lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vượt chỉ tiêu do trường tự xác định 10%, lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường vượt chỉ tiêu 19,7%, nhưng chưa vượt năng lực đào tạo theo lĩnh vực của trường.

Theo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, hành vi này vi phạm Điều 8 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đến thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Với những vi phạm trên, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường có lộ trình thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 104/TB-VPCP ngày 13/5/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, rà soát toàn bộ các quy định nội bộ của trường, kịp thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của trường; thực hiện tổ chức tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nhà trường có lộ trình thực hiện kiện toàn Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng quy định; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý trên địa bàn theo quy định khoản 36 Điều 1 Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Điều 5 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Trường Đại học Hùng Vương chưa thực hiện hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố Kết luận số 20/KL-TTra việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Trường; tuyển sinh, quản lý đào tạo; điều kiện mở ngành và duy trì ngành các trình độ giáo dục đại học; bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với Trường Đại học Hùng Vương.

Theo nội dung kết luận thanh tra, Trường Đại học Hùng Vương là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Trường đã cơ bản hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo quy định pháp luật để tổ chức, quản lý hoạt động của trường.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ vi phạm tại một số trường đại học- Ảnh 2.

Trường Đại học Hùng Vương. Ảnh: HVU

Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2023 và 2023-2028. Trường được phép đào tạo 38 ngành trình độ đại học và 8 ngành trình độ thạc sĩ.

Đến thời điểm thanh tra, đã có 6 ngành trình độ đại học và 1 ngành trình độ thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Trường đã ban hành đủ quy chế về đào tạo, quản lý văn bằng, chứng chỉ của trường để tổ chức thực hiện.

Đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thiết kế, quản lý việc tổ chức in phôi, bảo mật, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ; quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế, như: trường chưa thực hiện hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường là chưa bảo đảm theo chủ trương của Đảng; Hội đồng Trường kiện toàn, bổ sung thành viên không đủ minh chứng thể hiện các bước theo quy định; Hội đồng Trường chưa thực hiện quy trình, thủ tục quyết định nhân sự Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng Trường 2020-2025 theo quy định…

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra những vi phạm tại Trường Đại học Hùng Vương về công tác tuyển sinh.

Cụ thể, tuyển sinh các ngành như Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật trình độ đại học vừa làm vừa học tại Hà Giang; ngành Sư phạm Âm nhạc tại Điện Biên năm 2021; các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Hóa học trình độ đại học vừa làm vừa học và nâng chuẩn các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Ngữ văn tại Hà Giang năm 2022 khi chưa được phân bổ chỉ tiêu.

Năm 2021 và 2022 trường đại học này điều chuyển chỉ tiêu của Hà Giang để tuyển cho Điện Biên. Việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của trường đại học này được chỉ ra là không đúng quy định.

Năm 2021, nhà trường tuyển sinh vượt 80 chỉ tiêu khối ngành III tương đương 43,2%; 3 chỉ tiêu khối ngành VI tương đương 6% và 39 chỉ tiêu khối ngành VII tương đương 12,3%. Đến năm 2022, lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin vượt 10 chỉ tiêu.

Cũng trong năm 2021, nhà trường tuyển sinh ngành Sư phạm mỹ thuật trình độ đại học vừa làm vừa học tại Điện Biên vượt 28 chỉ tiêu, tương đương 90,3%.

Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, ngành Quản lý kinh tế vượt 21 chỉ tiêu, tương đương 40,38%. Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán vượt 12 chỉ tiêu, tương đương 50%...

Trước những thiếu sót, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trường Đại học Hùng Vương có lộ trình thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng chủ trương; thực hiện kiện toàn, bổ sung thành viên hội đồng trường, hiệu trưởng theo quy định; thực hiện tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ và các điều kiện bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án xử lý theo quy định; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Trường để xảy ra những thiếu sót, vi phạm được chỉ ra qua thanh tra.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ giáo dục đại học theo quy định; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý trên địa bàn theo đúng quy định.

Bình luận của bạn

Bình luận