Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng công tác khuyến học trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo

17:33 - 07/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 7/3, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn năm 2024-2030.

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng công tác khuyến học trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo- Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận về nhận thức và tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, để đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học - khuyến tài.

Nội dung phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tập trung tăng cường tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài; xây dựng, củng cố tổ chức hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"; xây dựng các mô hình học tập; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hỗ trợ giáo dục trong trường học; hỗ trợ các điều kiện để hội khuyến học các cấp thực hiện nhiệm vụ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng quỹ khuyến học…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp hàng năm của ngành.

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa là cơ quan thường trực, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức sơ kết chương trình phối hợp hàng năm, tổng kết chương trình phối hợp vào năm 2030.

Bình luận của bạn

Bình luận