Quy định mới về trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ

Hồng Ngọc
12:52 - 30/05/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Thông tư 05/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết thành tích khoa học và công nghệ, cách tính điểm quy đổi để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác.

Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ xem xét, đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân để áp dụng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền áp dụng chính sách ưu đãi sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Quy định mới về trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ - Ảnh 1.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 05/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Ảnh: Tips Always

Những thành tích khoa học và công nghệ để xem xét áp dụng chính sách trọng dụng

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thành tích khoa học và công nghệ để xem xét áp dụng chính sách trọng dụng bao gồm:

Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong nước có uy tín hoặc sách chuyên khảo hoặc giáo trình đã được xuất bản theo quy định của pháp luật.

Giải thưởng về khoa học và công nghệ bao gồm các giải thưởng uy tín trong nước, giải thưởng quốc tế về khoa học và công nghệ.

Giải thưởng uy tín trong nước về khoa học và công nghệ bao gồm: giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; giải thưởng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khoa học và công nghệ (giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ); giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; giải thưởng Kovalevskaia và các giải thưởng uy tín trong nước khác về khoa học và công nghệ.

Giải thưởng quốc tế về khoa học và công nghệ để xem xét, áp dụng chính sách trọng dụng thực hiện theo Danh mục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xác định theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Dự án hoặc công trình hoặc đồ án thuộc chuyên ngành kỹ thuật là các dự án hoặc công trình hoặc đồ án phát triển, ứng dụng, triển khai công nghệ hoặc các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi ngành kỹ thuật, kinh tế - kỹ thuật do cá nhân đảm nhiệm, được phân theo loại và cấp (nhóm) tại quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2023.

Điểm quy đổi thành tích khoa học và công nghệ được xác định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

Thành tích khoa học và công nghệ là giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ được tính 1,5 điểm quy đổi. Trường hợp là giải thưởng Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa được tính 2,5 điểm quy đổi. Giải thưởng Kovalevskaia được tính 2,5 điểm quy đổi. Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được tính 3,5 điểm quy đổi. Giải thưởng Hồ Chí Minh được tính 4 điểm quy đổi.

Điểm quy đổi của giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, các giải thưởng uy tín trong nước khác về khoa học và công nghệ và các giải thưởng quốc tế về khoa học và công nghệ được xác định theo Danh mục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.