Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Đắc Quang
05:30 - 17/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 16/5, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong phát triển khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa và Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. 

Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - Ảnh 1.

Chủ tịch Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt khai mạc hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Trong đó, công tác tuyên truyền được tăng cường, tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tự giác học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng ý thức tự học, học tập chuyên cần, nền nếp trong học sinh, sinh viên. 

Công tác xây dựng tổ chức hội; xây dựng các mô hình học tập được quan tâm đúng mức. 100% cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa là hội viên hội khuyến học.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, tổ chức nhiều hình thức cho cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, thúc đẩy việc tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai hiệu quả các nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo kế hoạch và chủ đề năm học, đồng thời đa dạng hóa các hình thức, nội dung học tập theo nhu cầu của người dân. 

Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Năm 2022 các trung tâm học tập cộng đồng của tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức được trên 14.000 lớp, hơn 1,2 triệu lượt người tham gia học tập với nhiều nhóm chuyên đề như triển khai các đề án phát triển sản xuất kinh doanh, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bài trừ mê tín dị đoan.

Cùng với hoạt động trên, hai đơn vị đã phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ giáo dục trong trường học; tổ chức nhiều hoạt động phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nhất là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực học đường. 

Tổ chức các hoạt động học tập ở khu dân cư và gia đình học sinh an toàn, linh hoạt, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ công nghệ số và chuyển đổi số.

Công tác xây dựng quỹ khuyến học, khen thưởng tiếp tục được quan tâm. Năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã thưởng trên 400 triệu đồng cho các cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục có sáng kiến kinh nghiệm trong công tác.

Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - Ảnh 3.

Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá đặt ra mục tiêu 100% đơn vị trực thuộc sở đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”. 85% đạt “Đơn vị học tập”. 100% trường học trên địa bàn cấp xã đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”, 80% đạt “Đơn vị học tập”. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký phấn đấu đạt “Công dân học tập”. 65% đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất, trong năm 2023, hai đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường công tác tuyên truyền, tham mưu phát triển phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm chăm lo việc học cho người lớn; xây dựng thành công các mô hình học tập; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường.

Bình luận của bạn

Bình luận