Kế hoạch tuyên truyền của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023

10:09 - 15/01/2023

Năm 2023, công tác tuyên truyền của toàn hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây: