Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang ký kết phối hợp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đắc Quang
10:53 - 24/11/2022

Ngày 23/11, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang tổ chức ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 với một số đơn vị, tổ chức trong tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, các đơn vị, tổ chức trong tỉnh Tuyên Quang ký kết phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh này bao gồm: Đảng ủy khối các cơ quan - Doanh nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang. 

Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Ảnh 1.

Các đơn vị, tổ chức trong tỉnh Tuyên Quang ký kết phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hội Khuyến học Tuyên Quang

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang với các đơn vị, tổ chức trong việc triển khai công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"; Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang trong việc liên kết phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, lực lượng xã hội đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị 11-CT/TW, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Hội Khuyến học Tuyên Quang

Việc phối hợp sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; trách nhiệm của mỗi đơn vị trong việc xây dựng xã hội học tập.

Lồng ghép các phong trào, cuộc vận động của các đoàn thể với việc xây dựng, chỉ đạo đánh giá các mô hình học tập, tạo sự chuyển biến và sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Cơ quan thường trực các bên chủ động triển khai nhiệm vụ mà lãnh đạo các bên đã ký kết và định kỳ hằng năm xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Ảnh 3.

Các đơn vị của tỉnh Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang

Theo nội dung phối hợp, toàn bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan sẽ thành lập Ban Khuyến học của đơn vị mình. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên đăng ký "Công dân học tập"; 100% gia đình cán bộ, đảng viên đăng ký "Gia đình học tập", xây dựng Quỹ Khuyến học, động viên, khen thưởng kịp thời đối với hội viên, đoàn viên có thành tích học tập tốt.

Phối hợp tổ chức bình xét, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Ngoài ra, chương trình ký kết còn nêu rõ trách nhiệm của các bên liên quan và tổ chức thực hiện.