Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp

PV
14:25 - 19/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo chương trình phối hợp, sẽ triển khai xây dựng các tiêu chí "Đơn vị học tập" ở các đơn vị; xây dựng mô hình "Công dân học tập" cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng trong đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục "Vì em hiếu học", "Nâng bước em đến trường"…

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030.

Theo Cổng thông tin điện tử Hội khuyến học tỉnh Nghệ An, Chương trình ký kết phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng các mô hình học tập và học suốt đời đến cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị quân đội, các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo chương trình phối hợp, hai bên thống nhất nội dung phối hợp công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 - 2030.

Cụ thể, hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; khuyến khích, động viên và hỗ trợ phong trào học tập của cán bộ, chiến sĩ; quan tâm tới những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ít có điều kiện học tập; biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ, con cán bộ, chiến sĩ có nhiều cố gắng vượt khó, tích cực tham gia học tập đạt thành tích cao.

Cũng theo chương trình phối hợp, căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, chiến sĩ như: sách, báo, tài liệu, phòng đọc, máy tính, Ipad, mạng Internet và tổ chức các hình thức học tập phù hợp; triển khai xây dựng các tiêu chí "Đơn vị học tập" ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; xây dựng mô hình "Công dân học tập" cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng trong đơn vị; phối hợp với Hội khuyến học các cấp tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục "Vì em hiếu học", "Nâng bước em đến trường" cho con, em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Bình luận của bạn

Bình luận