Đáp án đề thi tham khảo phục vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

PV
11:14 - 22/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thí sinh có thể tham khảo đáp án các môn thi trắc nghiệm (trừ Ngữ văn) gồm Toán, Tiếng Anh, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý phục vụ cho việc ôn tập chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

MÔN TOÁN

1. B

2. B

3. A

4. A

5. D

6. C

7. C

8. B

9. B

10. A

11. C

12. C

13. D

14. B

15. D

16. D

17. D

18. B

19. B

20. B

21. D

22. B

23. B

24. D

25. C

26. A

27. D

28. A

29. A

30. D

31. A

32. D

33. B

34. C

35. C

36. D

37. D

38. C

39. D

40. C

41. A

42. D

43. C

44. A

45. C

46. C

47. C

48. B

49. A

50. A

MÔN TIẾNG ANH

1. D

2. A

3. B

4. A

5. C

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. C

13. A

14. D

15. D

16. A

17. C

18. C

19. B

20. D

21. B

22. A

23. B

24. D

25. C

26. D

27. C

28. C

29. A

30. D

31. B

32. C

33. C

34. D

35. A

36. C

37. D

38. D

39. B

40. C

41. B

42. B

43. D

44. A

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. B

MÔN VẬT LÝ

1. A

2.A

3. D

4. D

5. D

6. A

7. A

8. B

9. C

10. C

11.B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. A

20. A

21. A

22. C

23. A

24. A

25. B

26. B

27. C

28. C

29. B

30. C

31. B

32. C

33. B

34.C

35. B

36. A

37. B

38. C

39. A

40. C

MÔN HÓA HỌC

41. D

42. C

43. D

44. D

45. C

46. A

47. B

48. D

49. B

50. C

51. A

52. A

53. A

54. C

55. D

56. D

57. D

58. C

59. D

60. B

61. B

62. C

63. B

64. D

65. B

66. B

67. C

68. B

69. B

70. C

71. D

72.B

73. C

74. C

75.

76. D

77.

78. D

79. D

80. B

MÔN SINH HỌC

81. C

82. A

83. B

84. A

85. D

86. B

87. A

88. A

89. B

90. A

91. D

92. B

93. A

94. C

95. D

96. D

97. C

98. D

99. D

100. C

101. A

102. C

103. D

104. D

105. A

106. D

107. A

108. C

109. C

110. A

111. B

112. C

113. D

114. B

115. D

116. A

117. C

118. B

119. A

120. A

MÔN LỊCH SỬ

1. A

2. A

3. C

4. D

5. C

6. B

7. C

8. C

9. D

10. B

11. B

12. A

13. C

14. D

15. B

16. B

17. C

18. B

19. A

20. C

21. A

22. D

23. D

24. D

25. B

26. A

27. B

28. C

29. C

30. C

31. D

32. B

33. A

34. D

35. A

36. D

37. A

38. A

39. D

40. D.

MÔN ĐỊA LÍ

41. B

42. C

43. C

44. B

45. C

46. D

47. B

48. A

49. A

50. A

51. C

52. A

53. B

54. A

55. C

56. D

57. D

58. D

59. C

60. B

61. C

62. B

63. D

64. A

65. D

66. C

67. C

68. A

69. D

70. C

71. B

72. D

73. B

74. B

75. D

76. C

77. B

78. C

79. B

80. C

Bình luận của bạn

Bình luận