Danh mục 6 loại chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng miễn thi bài thi Ngoại ngữ

14:25 - 10/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 6/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Bình luận của bạn

Bình luận