Ban hành Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam

CDKH
11:00 - 01/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Sau khi tổ chức Hội nghị, 2 cơ quan ban hành bằng văn bản Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, khuyến đọc, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030.

Bình luận của bạn

Bình luận