3 quy định về giáo dục bắt đầu triển khai từ năm 2023

PV
15:00 - 19/01/2023

Tặng thưởng công trình toán học xuất sắc; cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ... là những quy định giáo dục được triển khai từ năm 2023.

3 quy định về giáo dục bắt đầu triển khai từ năm 2023 - Ảnh 1.

Nhiều quy định, chính sách về giáo dục bắt đầu triển khai từ năm 2023. Ảnh: HCMUSSH

Quy định cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Đáng chú ý, Nghị định quy định, cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học. Doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện theo quy định được đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cơ sở giáo dục đại học công lập được góp vốn bằng tài sản trí tuệ là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn gốc ngân sách Nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý sử dụng để liên doanh, liên kết nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan khác.

Cơ sở giáo dục đại học công lập được giao quyền sử dụng theo hình thức ghi tăng tài sản, cơ sở giáo dục đại học tư thục được giao quyền sở hữu tài sản và phải hoàn trả giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn gốc ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thương mại hóa và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Ngày 6/1/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 02/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia với một số điểm mới.

Theo Quy chế sửa đổi, đối tượng và điều kiện dự thi là thí sinh là học sinh đang học ở cấp trung học phổ thông, có xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) từ khá trở lên theo kết quả cuối kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

Số lượng thí sinh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được quy định cụ thể: Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ đơn vị dự thi Hà Nội) có tối đa 6 thí sinh.

Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 10 thí sinh.

Đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh. Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 20 thí sinh.

Thông tư số 02/2003/TT-BGDĐT cũng sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 điều 18 về hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Theo đó, yêu cầu học bạ chính của cấp học (trong trường hợp kỳ thi được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 của năm học); hoặc phiếu xác nhận xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) của học kỳ liền kề với kỳ thi của từng thí sinh, có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường (trong trường hợp kỳ thi được tổ chức ngay sau khi kết thúc học kỳ 1 của năm học).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/2/2023.

Quy định tặng thưởng công trình toán học xuất sắc

Ngày 30/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Quy chế này quy định về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối tượng của giải thưởng là các công trình Toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực Toán học và Thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2022.