Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng của Bác

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng của Bác

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay. Những lời dạy của Người, là cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta vạch ra chiến lược giáo dục - đào tạo trong thế kỷ XXI.