Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trần Vũ
22:42 - 21/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Cuốn sách vừa ra mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", với 92 bài được tuyển chọn về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Chiều 21/6, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024), 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao sách của Tổng Bí thư tặng đại diện một số cơ quan, đơn vị. Ảnh: nhandan.vn

Cuốn sách gồm 92 bài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản.

Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc", gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc, Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc... 

Phần thứ hai: "Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững", tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa.

Phần thứ ba: Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

92 bài được tuyển chọn trong cuốn sách là những bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là vào năm 1968.

Các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Tại buổi lễ, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, cuốn sách góp phần hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. 

Trên cơ sở đó giúp cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp, các địa phương triển khai sâu rộng hơn, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chấn hưng và phát triển văn hoá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây là cuốn “cẩm nang” quý đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm cho biết, đồng thời với ra mắt sách giấy, Nhà xuất bản đã khai trương phiên bản điện tử trên trang https://sachquocgia.vn để lan tỏa giá trị của cuốn sách, kịp thời phục vụ cán bộ, đảng viên, nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư. Ảnh: QĐND

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra mắt cuốn sách, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách cần sớm được lan tỏa, góp phần tạo chuyển biến quan trọng, hiệu quả từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cơ quan tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí, xuất bản khẩn trương tập trung tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương phối hợp tổ chức biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam.

Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Trung ương, các hội thành viên tổ chức cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước. 

Hệ thống giáo dục toàn quốc căn cứ nội dung cuốn sách xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu các chi bộ đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới.

Bình luận của bạn

Bình luận