Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”

23:24 - 04/06/2022
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 3/6/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ.

Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”- Ảnh 1.

Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030"

Mục tiêu chung thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô hình "Công dân học tập" nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam được học tập quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình "Công dân học tập"; 40% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương), 60% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đạt danh hiệu "Công dân học tập"; 70% những người đạt danh hiệu "Công dân học tập" đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá "Công dân học tập" trên môi trường số hóa. Phấn đấu đến năm 2030 tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình "Công dân học tập"; 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương), 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đạt danh hiệu "Công dân học tập"; 90% những người đạt danh hiệu "Công dân học tập" đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá "Công dân học tập" trên môi trường số hóa.

Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chí khung để áp dụng cho các đối tượng khác nhau. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành những Bộ tiêu chí có chỉ số đo khác nhau cho các nhóm đối tượng là nông dân, công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân, cán bộ quản lý để bảo đảm mức độ hợp lý và tính khả thi trong triển khai đại trà chủ trương xây dựng mô hình "Công dân học tập" trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội; biên soạn và in ấn tài liệu tập huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình "Công dân học tập" theo những Bộ tiêu chí cụ thể.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình "Công dân học tập". Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống báo chí, bản tin, nội san, các trang tin điện tử của Hội Khuyến học các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương; tổ chức tuyên truyền trong các cơ quan, tổ chức, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; phát động phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng mô hình "Công dân học tập" trong phạm vi cả nước.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình công dân học tập. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm nhằm số hóa việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo... việc thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình "Công dân học tập" theo các mục tiêu của Chương trình.) Xây dựng trang thông tin điện tử, học liệu mở, chuyên đề... giúp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, hội viên khuyến học và người dân về các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập, nhằm tạo sự chuyển biến về chất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên phạm vi toàn quốc.

Triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình "Công dân học tập"

Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình "Công dân học tập", góp phần xây dựng xã hội học tập.

Văn bản giao việc tổ chức cụ thể cho các Bộ, trong đó Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì nghiên cứu, xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá mô hình "Công dân học tập" để triển khai trên toàn quốc. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội có liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình ở địa phương. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình của các địa phương; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức ở địa phương phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí của địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đó có tuyên truyền về mô hình "Công dân học tập". Chỉ đạo Hội khuyến học các cấp tổ chức đánh giá và lập danh sách những cá nhân đạt tiêu chí "Công dân học tập"; thẩm định và công nhận kết quả do Hội Khuyến học địa phương trình duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”- Ảnh 2.
Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”- Ảnh 3.
Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”- Ảnh 4.
Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”- Ảnh 5.
Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”- Ảnh 6.
Quyết định số 677/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”- Ảnh 7.

Toàn văn Quyết định số 677/QĐ-TTg.

Bình luận của bạn

Bình luận