NEP 2020

Ấn Độ phát triển, nâng cấp, hiện đại hoá 14.500 trường học trên cả nước

Ấn Độ phát triển, nâng cấp, hiện đại hoá 14.500 trường học trên cả nước

Mục tiêu cuối cùng mà Các trường học vì sự phát triển Ấn Độ (Pradhan Mantri Schools For Rising India - PM-SHRI) hướng tới là đào tạo ra những con người toàn diện, nhân văn, có tri thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của sự phát triển trong thế kỷ XXI.