Luật Đất đai 2024: sẽ có nhiều Nghị định hướng dẫn

PV
12:33 - 05/02/2024

Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều luật có liên quan trong Luật Đất đai 2024 bao gồm các quy định về quản lý, sử dụng, giao dịch đất đai để người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện.

Sẽ có 9 Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai 2024

Theo Thông báo 32/TB-VPCP năm 2024 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 30/01/2024, sẽ có 9 Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai 2024 đưa vào cuộc sống.

Luật Đất đai 2024: sẽ có nhiều Nghị định hướng dẫn- Ảnh 1.

Sẽ có 9 Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng các Nghị định có liên quan trong việc hướng dẫn các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024.

Theo đó, các văn bản quy định chi tiết thi hành các quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/4/2024 bao gồm:

1. Nghị định quy định lấn biển (theo Điều 190 Luật Đất đai 2024): Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành Nghị định này theo trình tự rút gọn để đảm bảo có hiệu lực từ ngày 01/4/2024. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát nội dung dự thảo Nghị định theo các quy định của Luật Đất đai 2024, đảm bảo thống nhất với pháp luật liên quan gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ trước ngày 03/02/2024.

2. Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (theo Điều 248 Luật Đất đai 2024). 

Bên cạnh đó, đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật còn lại sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5 năm 2024 để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vào tháng 7/2024. 

Các tên gọi của các Nghị định sẽ được ban hành liên quan tới Luật đất đai 2024

Các tên gọi của các Nghị định này bao gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về giá đất; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Luật Đất đai 2024: sẽ có nhiều Nghị định hướng dẫn- Ảnh 2.

Thông báo 32/TB-VPCP năm 2024 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 sẽ có 9 Nghị định hướng dẫn về Luật Đất đai 2024.

Các đơn vị được giao nghiên cứu, soạn thảo các quy định chi tiết các Nghị định đối với các văn bản quy định chi tiết các điều khoản thi hành Luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng.