Lấy ý kiến việc xét thăng hạng giáo viên tiểu học

PV
12:33 - 11/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II, hạng I.

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giáo viên tiểu học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (thăng hạng giáo viên tiểu học), phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học. 

Trong đó, quy định về giáo viên tiểu học được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) khi cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác có nhu cầu bổ sung số lượng giáo viên hạng II theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giáo viên tiểu học đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1- Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

2- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

3- Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT) và khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

4- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm h khoản 4 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

5- Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (bao gồm cả thời gian giữ hạng tương đương) theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Trường hợp giáo viên trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thực hiện theo quy định của Chính phủ tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

Lấy ý kiến việc xét thăng hạng giáo viên tiểu học- Ảnh 1.

Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi dự thảo việc xét thăng hạng giáo viên tiểu học 

Được biết, dự thảo Thông tư quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng lên hạng II và hạng I đối với giáo viên mầm non, phổ thông, giáo viên dự bị đại học theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, để đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thêm tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng liên quan đến tiêu chuẩn xếp loại chất lượng trong thời gian giữ hạng II đối với người đăng ký dự xét lên hạng I; danh hiệu thi đua và thành tích khen thưởng trong tiêu chuẩn, điều kiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đăng ký dự xét hạng I phải đạt được trong thời gian giữ hạng II và do cơ quan có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng quy định cụ thể; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Đề án vị trí việc làm của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ từ ngày 05/3/2024 để lấy ý kiến rộng rãi của dư luận, đặc biệt là ý kiến của đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và giáo viên dự bị đại học để Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hoàn thiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.


Nguồn: VGP
Bình luận của bạn

Bình luận