Lào Cai biểu dương điển hình "Dân vận khéo"

Quốc Hồng
14:38 - 06/12/2023

Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về công tác dân vận trong tình hình mới; biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" ở địa phương.

Lào Cai biểu dương điển hình "Dân vận khéo"- Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về công tác dân vận trong tình hình mới; biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" ở địa phương của Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động, với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 5.287 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có 4.273 tập thể, 1014 cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, việc quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, có nơi chưa sát với tình hình thực tế nên hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, phát hiện, phản ánh, thông tin báo cáo và tham mưu giải quyết các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa toàn diện; công tác phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa các ban, ngành, địa phương trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ…

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đổi mới công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương.

Lào Cai biểu dương điển hình "Dân vận khéo"- Ảnh 2.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận ở Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã trao tặng Bằng khen cho 19 cá nhân và 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận thời gian qua.