[Infographic] 8 nhiệm vụ của ngành Ngân hàng triển khai chiến lược kinh tế số

Việt Hoàng
17:33 - 08/11/2022

Đây là nội dung quan trọng trong “Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022-2025”.

Ngành ngân hàng quyết tâm triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Theo đó, Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng bao gồm 8 nhiệm vụ cụ thể sau:

[Infographic] 8 nhiệm vụ của ngành Ngân hàng triển khai chiến lược kinh tế số - Ảnh 1.