Hà Nội sẽ kiểm tra kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của 10 tổ chức Đảng trong năm 2024

Hồng Ngọc
22:49 - 23/11/2023

Ngày 23/11, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã trình bày Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Hà Nội sẽ kiểm tra kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của 10 tổ chức Đảng trong năm 2024- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

Năm 2024 sẽ thực hiện 2 cuộc giám sát và 1 cuộc kiểm tra các tổ chức Đảng

Theo Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 2024 để trình, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Đảng bộ Thành phố Hà Nội thực hiện đồng bộ 2 nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Đối với kiểm tra, giám sát thường xuyên, sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, các Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đôn đốc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy sẽ tổ chức hội nghị giao ban với các quận, huyện, thị xã; các ban Đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội; các hội nghị chuyên đề để kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và định hướng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác.

Đối với kiểm tra, giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện 2 cuộc giám sát và 1 cuộc kiểm tra.

Cụ thể, sẽ giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy hà Nội, trọng tâm là công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường của Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Quý I/2024. Đối tượng giám sát là 5 Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và đảng viên là người đứng đầu tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị được giám sát.

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025". 

Thời gian thực hiện: Quý I/2024. Đối tượng giám sát gồm 6 tổ chức Đảng (một số Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Đảng ủy và tập thể lãnh đạo một số sở, ngành thành phố) và đảng viên là người đứng đầu tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị được giám sát.

Theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, Thành ủy Hà Nội cũng sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Quý II/2024. Đối tượng kiểm tra là 10 tổ chức Đảng (một số Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy; đảng ủy, tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành) và đảng viên là người đứng đầu tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị được kiểm tra.

Căn cứ tình hình thực tế, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hà Nội có thể được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ Thành phố năm 2024.

Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 23/11 đến ngày 24/11.

Hội nghị họp bàn, cho ý kiến các nội dung:

Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội;

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2024-2026;

Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2024;

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố Hà Nội;

Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố;

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2024, tầm nhìn đến năm 2065;

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Thành ủy Hà Nội;

Chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.