Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhận thu nhập tăng thêm thế nào?

Phan Anh
06:05 - 04/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo Nghị quyết 185/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự toán thu ngân sách Nhà nước và thu chi ngân sách năm 2024, hệ số chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tối đa là 1,5 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Đội ngũ giáo viên đang quan tâm đến nội dung có liên quan đến thu nhập tăng thêm của viên chức ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội ngũ giáo viên đang quan tâm đến nội dung có liên quan đến thu nhập tăng thêm của viên chức ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND về quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2024.

Cùng với đó, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 2360/UBND-VX gửi các sở, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc và chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Theo đó, một số nội dung có liên quan đến thu nhập tăng thêm của viên chức ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Số ngày làm việc thực tế

Đối với viên chức là giáo viên, giảng viên

Trong thời gian năm học, giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ theo quy định (giảng dạy và thực hiện đầy đủ các hoạt động chuyên môn khác theo phân công của cấp có thẩm quyền) thì được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế.

Trong thời gian hè: Thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Quy định này (Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND)

Đối với công chức, viên chức hành chính (nhân viên) tại các cơ sở giáo dục công lập không có chế độ nghỉ hè:

Thực hiện nguyên tắc tính số ngày làm việc thực tế như công chức, viên chức các ngành, lĩnh vực khác nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này (Điều 10 Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND).

Khoản 1 khoản 2 Điều 10 Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND quy định số ngày làm việc thực tế và cách tính số ngày làm việc thực tế như sau:

1. Số ngày làm việc thực tế là số ngày làm việc mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tham gia thực hiện nhiệm vụ theo phân công bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có bao nhiêu ngày làm việc thực tế sẽ được người có thẩm quyền xem xét, đánh giá hiệu quả công việc đối với số ngày làm việc thực tế đó để làm cơ sở giải quyết chi thu nhập tăng thêm.

b) Các ngày nghỉ hằng tuần, các ngày nghỉ theo quy định riêng của ngành, lĩnh vực, các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động không được sử dụng để hoán đổi, bù đắp cho các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các ngày sau đây không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm:

a) Những ngày nghỉ phép năm hoặc nghỉ về việc riêng.

b) Những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo mà không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục và đào tạo.

c) Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện.

d) Những ngày nghỉ thai sản.

đ) Những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

Mức chi thu nhập tăng thêm

Việc xếp loại chia thành 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đạt từ 90 - 100 điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu đạt từ 75 đến dưới 90 điểm, hoàn thành nhiệm vụ nếu đạt từ 50 đến dưới 75 điểm và không hoàn thành nhiệm vụ nếu dưới 50 điểm.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng thu nhập tăng thêm theo mức tối đa là 1,8 lần lương ngạch bậc, chức vụ. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì nhận thu nhập tăng thêm bằng 80% của mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không chi thu nhập tăng thêm cho trường hợp chỉ hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND quy định từ năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nhận mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Nghị quyết 185/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự toán thu ngân sách Nhà nước và thu chi ngân sách năm 2024, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,5 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng nhận thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể, mức chi tối đa 3 triệu đồng/tháng.

Bình luận của bạn

Bình luận