Công bố kiểm toán 4 đơn vị sở và 14 huyện/thị tại tỉnh Thanh Hóa

PV
11:51 - 19/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 18/3, tại Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán với 18 đơn vị sở, ngành, huyện,... trên địa bàn tỉnh.

18 đơn vị thuộc diện kiểm toán theo Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Theo Công bố, việc kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu điều tiết, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và số liệu, thông tin tài chính của các dự án; đánh giá việc tuân thủ theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều tiết, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Sẽ có 18 đơn vị được kiểm toán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bao gồm: 4 đơn vị sở, ngành là Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước

Đồng thời Kiểm toán Nhà nước cũng công bố danh sách 14 huyện, thị xã, thành phố thuộc danh sách kiểm toán trong tỉnh gồm: Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Ngọc Lặc, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Yên Định, Nga Sơn, Như Xuân, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thọ Xuân và huyện Thường Xuân.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc điều tiết, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư thực hiện các dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Được biết, kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và cho thuê đất công ích giai đoạn 2022-2023 của tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý và cho thuê đất công ích của địa phương; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập, phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật...


Bình luận của bạn

Bình luận