Chiêm ngưỡng 29 bảo vật quốc gia vừa được công nhận

Trần Vũ
09:52 - 19/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

29 bảo vật quốc gia vừa được công nhận (đợt 12, năm 2023) gồm những bảo vật gì? Mời bạn đọc chiêm ngưỡng cùng Công dân và Khuyến học.

Bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử được Nhà nước Việt Nam bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng biệt. Việc công nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia phải do chính Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 18/1/2024 công nhận 29 bảo vật quốc gia

Đây là đợt công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023. Trước đó, có 11 đợt công nhận với 265 hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, 29 hiện vật, nhóm hiện vật vừa được công nhận bảo vật quốc gia gồm:

Chiêm ngưỡng 29 bảo vật quốc gia vừa được công nhận- Ảnh 1.

Thực hiện: Trần Vũ

Chiêm ngưỡng 29 bảo vật quốc gia vừa được công nhận- Ảnh 2.

Thực hiện: Trần Vũ

Chiêm ngưỡng 29 bảo vật quốc gia vừa được công nhận- Ảnh 3.

Thực hiện: Trần Vũ

Chiêm ngưỡng 29 bảo vật quốc gia vừa được công nhận- Ảnh 4.

Thực hiện: Trần Vũ

Theo Quyết định số 73/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có bảo vật quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận nêu trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (2009)[1] định nghĩa Bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau đây:

Là hiện vật gốc độc bản;

Là hiện vật có hình thức độc đáo;

Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.